Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 mars 2004

Brecht och Weill censurerade sig själva

Att det finns flera, ibland sinsemellan mycket olika, versioner av ett litterärt verk är ingenting ovanligt. Men om verket är ett operalibretto, och författaren dessutom heter Bertolt Brecht, finns alla förutsättningar för en särskilt komplicerad tillkomst- och texthistoria. Esbjörn Nyströms doktorsavhandling behandlar librettot Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, som Brecht skrev i samarbete med tonsättaren Kurt Weill, ur ett texthistoriskt perspektiv. Nyström beskriver bland annat författarnas gradvisa självcensurering av "anstötliga" element.

Brecht hade för vana att arbeta om och skapa nya versioner av gamla texter. Dessutom innehöll Brechts nyskrivna texter ofta avsnitt, som hämtats från hans tidigare produktion. Också inom genren operalibretto är det vanligt att texten stöps om, vanligen för att passa in i mallarna för olika textsorter: förlagor för tonsättaren, textböcker, partitur/klaverutdrag och ibland även läsdramer. Allt detta, och mycket mer därtill, förekommer i fallet Mahagonny.

Avhandlingsförfattaren har haft som ett första viktigt mål att kartlägga vilka s.k. textbärare (tryck, handskrifter, typoskript osv.) med versioner av Mahagonny-texten som överhuvudtaget finns. De som kan återfinnas idag är spridda över två kontinenter i sju olika arkiv, som avhandlingsförfattaren har besökt. Avhandlingen kan därför ge en fullödig editionsvetenskaplig beskrivning av varje textbärare. Här presenteras också några mycket viktiga, tidigare helt okända textbärare för första gången. Esbjörn Nyström utreder “släktskapsbanden” mellan textbärarna, också det för första gången i forskningen. Dessa relationer illustreras i ett s.k. stemma (stamträd). Dessutom visas hur tidigare Brecht-dikter blivit till delar av librettot i ett s.k. utvecklingsschema.

Nyström gör även en “texthistorisk interpretation” av Mahagonny-librettot. Han analyserar och tolkar förändringarna mellan versionerna liksom mellan originaldikterna och citaten ur dessa i librettot.

Bland de övergripande frågeställningarna belyses bland annat hur Weills tonsättning och senare “återlitterariseringar” har inverkat på librettotexten samt hur och varför orts- och figurnamnen i librettot har förändrats i olika omgångar. Två viktiga tendenser, författarnas gradvisa självcensurering av “anstötliga” element och den ökade betoningen av pengaproblematik och antikapitalism, beskrivs i ett sammanhang. Nyström drar slutsatsen att de två tendenserna kan ses som samverkande komponenter i en strävan att göra Mahagonny mer tillgänglig för bredare publiklager med skilda religiösa och politiska ståndpunkter.

Avhandlingens titel: Libretto im Progress.
Brechts und Weills “Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny” aus textgeschichtlicher Sicht.
Disputationen äger rum lördagen den 20 mars 2004 kl. 10.00
Opponent: Fil. dr Erdmut Wizisla
Stora hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Esbjörn Nyström, tel. 031-773 48 19 (arb),
031-16 07 44 (hem), e-post esbjorn.nystrom@tyska.gu.se

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera