Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 mars 2004

Rätt mätt på prov?

Peter Nyström presenterar i sin avhandling förslag på hur bra bedömningssituationer i skolan ska utformas. Avhandlingen visar bland annat att elever värdesätter känslan av inre förståelse högre jämfört med de resultat de får på proven.

Nyström föreslår en modell för hur man kan utvärdera de bedömningar som görs i skolan. En viktig aspekt är att granska om slutsatser och åtgärder är rimliga utifrån hur bedömningen gjorts. En annan viktig, och mindre självklar aspekt, är att även konsekvenser av bedömningen måste beaktas. För att kunna göra en sådan värdering av slutsatser, handlingar och konsekvenser av till exempel ett prov i skolan krävs ett klargörande av provets syfte, läroplanens mål samt den kunskapssyn som eftersträvas.

Syftet har betydelse för värdering av bedömningens kvalitet eftersom det anger vad man vill uppnå. Om en bedömning har flera syften är det angeläget att varje syfte granskas för sig. Läroplanen definierar utbildningens mål, och därmed vad som ska bedömas. En viktig egenskap hos bra bedömningar är att de är samstämmiga med läroplanen. Alla bedömningar förmedlar en syn på kunskap och lärande. En konsekvens är att den som bedöms också får en uppfattning om vad som betraktas som viktig kunskap. Detta är något som måste tas med vid en värdering av bedömningen.

I en av de studier som ingår i avhandlingen har gymnasieelever besvarat en enkät som handlar om vilka ledtrådar de använder för att bilda sig en uppfattning om sin kompetens i matematik. Svaren visar att eleverna lägger störst vikt vid en inre känsla av förståelse. Enkätsvaren indikerar att eleverna inte lägger så stor vikt vid provresultat för att bilda sig en uppfattning om sin kompetens. Detta kan bero på att den återkoppling av provresultat som görs i skolan är ganska summarisk, ofta bara i form av en provpoäng och eventuellt ett provbetyg.

Nyström hävdar sammanfattningsvis att det är viktigt att diskutera och utvärdera kvaliteten hos de bedömningar som görs i utbildningssammanhang. Hur bedömningar görs och hur bedömningssituationer utformas har stor betydelse för bland annat studerandes självuppfattning och deras uppfattning om studier och ämnen för studier. Den modell för värdering av bedömningar som framhävs i avhandlingen pekar ut vad det är hos bedömningar som bör beaktas för att de ska anses hålla hög kvalitet.

Peter Nyström är född och uppvuxen i Skellefteå. Efter sin lärarutbildning arbetade han som gymnasielärare i Skellefteå under ett antal år. När Umeå universitet, och nuvarande institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, fick uppdraget att göra nationella prov i matematik började han arbeta i Umeå. Han har fortsatt inom projektet nationella prov och provbank samtidigt med sin forskarutbildning i pedagogik.

Elektronisk publikation: http://publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=198

Fredagen den 12 mars försvarar Peter Nyström, pedagogiska institutionen samt institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Rätt mätt på prov. Om validering av bedömningar i skolan.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal MA121, MIT-huset. Fakultetsopponent är professor Gunnar Gjone, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.

Kontaktinformation
Peter Nyström nås på:
Tel. 090-786 99 49
E-post: peter.nystrom@edmeas.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera