Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 mars 2004

Miljöarbete kräver insyn i sociala faktorer

Ett landskap bör ses som en helhet där mänskliga och naturliga processer interagerar i olika rums- och tidsskalor.Det visar Louise Simonsson i sin avhandling som bygger på landskapsstudier i Tanzania.

Att betrakta ett landskap som en helhet där olika processer verkar och interagerar rumsligt och i tiden brukar benämnas ett “holistiskt landskapsbegrepp”. Louise Simonsson har i sin avhandling redogjort för betydelsen av ett sådant angreppssätt, och hur det kan användas som bas för tvärvetenskapliga studier i miljöanalyser och miljöbedömningar. Hon visar också hur uppfattningar om miljö och naturresurser skiljer sig åt beroende på perspektiv. Ofta betonas fysiska, mätbara, och synliga objekt av utomstående personer, men för att få en nyanserad helhetsbedömning av ett landskap måste de kompletteras med insyn i sociala faktorer.

Louise Simonssons studie ingår delvis i ett större forskningsprojekt om hur mänsklig aktivitet påverkar torrskogar av miombotyp, som upptar en stor yta i södra och östra Afrika. Cirka 50 miljoner personer på landsbygden är beroende av den, dessutom används brännved och andra produkter från miomboskogen av cirka 15 miljoner stadsbor. Denna och tidigare studier visar att denna skog exploateras och fragmenteras alltmer, vilket får negativa konsekvenser för biologisk mångfald och människors försörjning.

Louise Simonssons studie visar att lokalbefolkningen anser miomboskogen vara mycket viktig, men att den även förknippas med problem, främst vilda djur som förstör odlade grödor. Hon har även undersökt lokalbefolkningens uppfattning om platser som är bra för odling och bosättning. Faktorer som tillgång till sjuk- och hälsovård, skola, marknader och arbete överväger ofta framför biologiska och fysiska faktorer. Det innebär att platser som naturmiljömässigt egentligen inte lämpar sig för odling kan bli utnyttjade.

Lokalbefolkningens inställningar till närmiljön är därför viktiga att studera för planering som syftar till att vara uthållig för ekologiska och mänskliga system. Hon har använt sig av metoder från flera vetenskapliga fält; från fjärranalys och jordanalyser till intervjuer och arkivstudier. Det metodförslag hon utvecklat är främst ämnat för arbete i utvecklingsländer där data ofta är otillräckliga, och där studien utförs av experter med annorlunda perspektiv än de som kommer att beröras av det tilltänkta projektet.

Spikblad: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-4054

Namn: Louise Simonsson
Avhandlingens titel: Environmental Assessments of Landscape Changes – Interdisciplinary studies in rural Tanzania
Institution: Institutionen för geovetenskaper
Opponent: Dr Annika Dahlberg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholm
Disputationen äger rum: Fredagen 5 mars, kl. 10.15, sal IV, Universitetshuset.

Kontaktinformation
Louise Simonsson kan nås på 018-471 7155 eller via e-post Louise.Simonsson@geo.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera