Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 mars 2004

Hur blir man forskare?

Det är en fråga som Peder Karlsson, Umeå universitet, ställer i en ny sociologisk avhandling. Syftet är att skapa förståelse kring forskares socialisationsprocess från doktorandens perspektiv. Utgångspunkten är den akademiska institutionen där forskare utbildas.

Ämnets aktualitet avspeglas i den senaste tidens mediala uppmärksamhet för doktoranders situation. I media, och i den forskningspolitiska debatten, används dock termen “doktorander” alltför ofta som beteckning för en förmodat enhetlig kategori.

En central aspekt i Peder Karlssons avhandling är doktorandtillvarons mångskiftande karaktär. Forskarutbildning bedrivs på institutioner med olika traditioner och förutsättningar, vilka måste tas i beaktande när doktoranders situation diskuteras.

Forskarutbildningen i Sverige tycks vara utformad med naturvetenskaperna som mall och detta kan få besvärliga konsekvenser för doktorander inom andra vetenskapsområden. En väl fungerande forskarutbildning måste förmodligen anpassas till de varierande traditioner och arbetssätt som råder inom olika vetenskapsområden och institutioner.

I avhandlingen beskrivs socialisationsprocessen som ett sökande efter positioner i ett socialt och kulturellt sammanhang där individuella drivkrafter och föreställningar hela tiden konfronteras med kollektiva kunskaper, traditioner och föreskrifter.

Ett av de viktigaste resultaten är att “doktorand” kan betraktas som en ömtålig position med vaga konturer. Genom avhandlingens intervjustudie framträder nämligen en otydlig uppfattning om doktorander, både bland doktoranderna själva och i de sammanhang där de inskolas.

Doktorandtillvaron tenderar därmed att bli osäker på olika sätt. En viktig slutsats är dock att denna osäkerhet måste förstås i relation till doktorandernas vardagliga verksamheter i skiftande miljöer.

E-publicering: http://publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=191

Fredagen den 12 mars 2004 försvarar Peder Karlsson, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Forskares socialisation: Kunskapssociologisk visit i doktoranders livsvärldar. Disputationen äger rum kl 10.15 i Humanisthuset, hörsal E Fakultetsopponent är Docent Mats Benner, forskningspolitiska institutet, Lunds universitet.

Peder är född och uppvuxen i Norsjö i Västerbottens inland, men sedan 1994 bosatt i Umeå.

Kontaktinformation
Peder nås på:
Sociologiska institutionen, Umeå universitet
Tel: 090-786 95 20
E-post: peder.karlsson@soc.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera