Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2004

Fysik vänder sig inte till tjejer och naturvänner

Natursynen i fysikläromedel från slutet av 90-talet strider mot skolans värdegrund som bland annat inkluderar ’’omsorg om naturen’’. Dessutom vänder sig läromedlen framför allt till pojkar. Margareta Svennbeck har under sitt avhandlingsarbete på Institutionen för lärarutbildning undersökt hur läromedlen förhåller sig till natur och genus.

Syftet med avhandlingen är att bidra till diskussionen om NO-utbildningens innehåll. Margareta Svennbeck har undersökt om, och i så fall hur, omsorg om naturen kommer till uttryck i sex fysikläromedel från slutet av 90-talet. Analyserna görs ur såväl ett genus- som ett miljöfostransperspektiv och avhandlingen är därmed kopplad till värdegrundsfrågor som hållbar utveckling och jämställdhet. I läroplanerna läggs stor vikt vid dessa frågor. Avhandlingens resultat kan också relateras till tidigare undersökningar om elevers intresse för naturvetenskap.

Margareta Svennbeck visar att fysikutbildningen domineras av en kunskapssyn där etiska frågeställningar och samhälleliga konsekvenser inte tas upp. Vidare bygger fysikutbildningen på en natursyn där naturen enbart ses som en resurs som människan kan använda för sina syften. Naturen används framförallt som exempel för att bidra till lärandet av fysikaliska begrepp och principer, en instrumentell syn som tidigare visats påverka många elevers intresse och motivation negativt.

Detta förhållningssätt till naturen står i motsättning till skolans värdegrund om man tolkar omsorg om naturen för naturens skull och inte för människornas skull.
Omsorg om naturen kan dock, både i läroplaner och i dokument som rör hållbar utveckling, även förstås på det senare sättet.
Margareta Svennbeck visar också att de vägar till kunskap som framför allt flickor söker inte inkluderas i fysikutbildningen som därför knappast kan sägas bidra till att uppfylla läroplanens målsättning om jämställdhet. Detta kan också ha ett negativt inflytande på flickornas intresse.

För mer information se även www.vgc.umu.se (’’VGC dokumenterar’’, ’’Möte med forskare – värdegrund och natur’’.)

Namn: Margareta Svennbeck
Avhandlingens titel: Omsorg om naturen. Om NO-utbildningens selektiva traditioner med fokus på miljöfostran och genus.
Institution: Institutionen för lärarutbildning
Opponent: Professor Per-Olof Wickman, Lärarhögskolan i Stockholm
Disputationen äger rum: Fredagen 20 februari, kl. 13.15, aulan, Institutionen för lärarutbildning

Kontaktinformation
Margareta Svennbeck kan nås på 018-302969 eller via e-post Margareta.Svennbeck@telia.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera