Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 februari 2004

Byggherrens krav – viktig utgångspunkt för bättre byggande

Nina Ryd har i ett doktorsarbete på Chalmers studerat hur byggprocessens programskede kan förändras och mer inriktas på byggherrens krav och ambitioner. Hon menar att detta kan ske genom ett processorienterat och strategiskt arbetssätt istället för att man, som idag, ofta fokuserar på byggprocessens interna frågor. I sin doktorsavhandling analyserar hon programdokumentets möjligheter att förmedla byggherrens mål med ett lokalprojekt, metoder för att genomföra programarbete, liksom förutsättningar för att stödja och styra en kravformuleringsprocess utifrån byggherrens perspektiv.

Brister i det tidiga programskedet har sedan lång tid tillbaka påtalats som en bland flera orsaker till byggsektorns något skamfilade rykte att inte kunna leverera väl fungerande byggnader. På senare tid har det dock genomförts flera forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att ta fram arbetsverktyg och processer som, med stöd av informationsteknologi, säkerställer att slutprodukten motsvarar intressenternas krav.

Nina Ryd analyserar hur dessa verktyg kan utvecklas för att även ta hänsyn till byggherrens krav och inte enbart byggprocessens interna och mer byggproduktionsorienterade krav. Som komplement till dessa verktyg presenteras i avhandlingen ett flertal andra metoder som syftar till att fånga upp, identifiera, värdera och formulera byggherrens intentioner.

Som företrädare för ägare, kunder och samhällets krav skapar byggherren redan i tidiga skeden förutsättningar för övriga aktörer under såväl byggprocessen som den långsiktiga förvaltningen. Programskedet och byggherrens möjligheter att formulera krav är på det sättet avgörande för ett gott slutresultat.

I avhandlingen presenteras inledningsvis resultat från en studie av ett byggnadsprojekt, där Nina följt upp de krav som formulerats i syfte att studera vilken roll programdokumentet haft för att styra projekterings- och produktionsskedet. Under en period på två år observerade Nina hur kravformuleringar tolkades och hanterades av dem som skulle verkställa byggherrens intentioner.

– Att delta både på byggherrens och entreprenörens interna möten under ett pågående projekt gav mig betydelsefull insikt om hur programmet kan förmedla byggherrens intentioner. Resultat från fallstudien använde jag sedan som underlag för en intervjustudie, där ett 20-tal representanter både för byggherren och för entreprenören intervjuades om hur de arbetar med program, säger Nina.

Intervjustudien visade att det finns god kunskap om de uppgifter ett program ska innehålla utifrån ett byggprocessorienterat synsätt, medan det finns ett stort behov av kunskap om hur processen att ta fram programuppgifter bör ske utifrån ett verksamhetsorienterat byggherreperspektiv. Intervjuerna visade också att det finns flera olika typer av programmeringsprocesser, med olika syften, som pågår samtidigt under ett och samma projekt. Dessa presenteras och diskuteras i avhandlingen som bygg-, kund-, operativa, respektive strategiska programprocesser.

Avhandlingen “Exploring construction briefing: from document to process” försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers, den 10 december kl 10.00 i
sal VG, Sven Hultins gata 6, Göteborg.
Nina Ryd är från Skövde.

Kontaktinformation
Mer information:
Nina Ryd, Sektionen för arkitektur, Chalmers, Göteborg
Tel:031-772 24 78, e-post: nina@arch.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera