Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 januari 2004

Miljöolycksindex – ett nytt verktyg för att minska miljöeffekterna av en kemikalieolycka

Hur stora blir miljöeffekterna vid en kemikalieolycka? Hur snabbt sprids kemikalien i mark och vatten och vilken giftighet hotar? Åsa Scott Andersson, Umeå universitet, presenterar i sin avhandling ett verktyg för att minska miljöeffekterna vid en kemikalieolycka.

Miljöolycksindex är resultatet av ett fyraårigt forskningsprojekt som just avslutats. Miljöolycksindex är ett verktyg som genom att användas i förebyggande arbete, exempelvis vid riskbedömning av kemikaliehantering på en kemikalieindustri eller i planarbete i en kommun, syftar till att minska miljöeffekterna vid en kemikalieolycka.

Två viktiga frågor vid en kemikalieolycka är dels vilken kemikalie som läckt ut och dels på vilken plats olyckan har inträffat. Miljöolycksindex består av en formel som beräknas genom att egenskaper hos en kemikalie (ex giftighet och vattenlöslighet) och egenskaper hos en plats man vill undersöka (ex typ av jord och avståndet till närmsta vattendrag) läggs in. Det beräknade indexet kan sedan, genom att använda en klassificeringsskala med tre klasser, ange hur stora miljöeffekterna kan bli om det inträffar en kemikalieolycka på den plats och med den kemikalie man undersökt. Klass I anger små till måttliga effekter i miljön, Klass II: måttliga till stora och Klass III anger stora till mycket stora effekter i miljön.

Utifrån klassningen kan man besluta sig för vilka förebyggande åtgärder man kan behöva göra för att minska miljöeffekterna om en kemikalieolycka skulle inträffa. Indexet kan också användas för att välja den ur miljösynpunkt bästa platsen för en viss typ av kemikaliehantering. Miljöolycksindex har tagits fram dels genom att använda material från verkliga kemikalieolyckor och dels låta en expertpanel bedöma miljöeffekterna av dessa olyckor.

E-publicering av avhandling finns på: http://publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=178

Fredagen den 30 januari försvarar Åsa Scott Andersson, miljökemi, institutionen för kemi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Development of an Environment-Accident Index; A planning tool to protect the environment in case of a chemical accident. Svensk titel: Utveckling av miljöolycksindex – ett planeringsverktyg för att skydda miljön i händelse av kemikalieolycka.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i Hörsal KB3B1, plan 3 i KBC-huset. Fakultetsopponent är professor Ronald Wennersten, institutionen för kemiteknik, avdelningen för industriellt miljöskydd, KTH.

Kontaktinformation
Åsa Scott Anderson (född Scott) är född och uppvuxen i Piteå men har sedan 1990 förutom några avstickare till Stockholm och Holland varit mer eller mindre bosatt i Umeå. Arbetar sedan 1996 på Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) i Umeå.

Åsa Scott Andersson nås på:
Tel: (arbetet): 090-10 68 29
E-post: asa.scott@foi.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera