Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 december 2003

Medicinsk forskning med genusperspektiv

Karolinska Institutets Centrum för Genusmedicin har delat ut anslag till åtta medicinska forskningsprojekt, där aspekten kön eller gender ingår i projektplanen. Sammanlagt har tre miljoner utdelats för ett år.

500 000 kronor vardera delas ut till:

Yihai Cao för studier av hur nybildning av blodkärl, angiogenes, skiljer sig mellan män och kvinnor. I djurmodeller har könsskillnader visats sig vid blodkärlsnybildning både i samband med sårläkning och tumörtillväxt, och vid behandling av detta.

Britt-Mari Landgren för studier av osteoporos, benskörhet, hos män och kvinnor. Osteoporos är vanligast hos kvinnor efter klimakteriet då kroppens produktion av östrogen minskar. Även män drabbas dock av osteoporos, framför allt i högre åldrar, och då beroende på sjunkande nivåer av testosteron.

Karin Schenck-Gustafsson för studier av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor. Före 1990-talet, när en Stockholmsstudie inleddes, fanns i stort sett inga uppgifter om detta. Nu ska en 10-årsuppföljning göras.

Sigbritt Werner för en uppföljningsstudie av alla som genomgått könsbyte i Sverige under de senaste trettio åren. Deras hälsa ska belysas ur ett flertal aspekter. Att dessa personer efter könsbytet äter det tidigare motsatta könets könshormoner ger också unika möjligheter att få mer kunskap om vilken roll könshormonerna har för utvecklingen av vanliga sjukdomar som t ex hjärtbesvär.

250 000 kronor vardera delas ut till:

Eva Jansson för studier av effekten av fysisk aktivitet och östrogenbehandling på hjärt-kärlfunktionen. Speciellt studeras uttrycket i muskelvävnad av gener som har samband med hjärtats och kärlens funktion.

Agneta Mode för studier av cellulära och molekylärbiologiska studier av GH, growth hormone, vars utsöndring varierar under olika perioder och mellan könen. GH i sin tur styr uttrycket av många avgörande gener.

Ivanka Savic-Berglund för studier av könsrelaterade skillnader i hjärnans struktur och funktion. Speciellt studeras eventuella könsskillnader i hur feromoner påverkar hjärnans aktivitet och individens beteende. Dessutom studeras biokemiska ämnen som kan ha betydelse för homosexualitet och transsexualitet.

Peter Stenvinkel för studier av könets betydelse för utvecklingen av njursvikt och av komplikationer vid kronisk njursvikt, som hjärt-kärlproblem och undernäring.


Centrum för Genusmedicin inrättades vid Karolinska Institutet år 2001. Detta är första gången som Centrum för Genusmedicin delar ut anslagspengar till seniora forskare. Finansieringen kommer i huvudsak från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Ansökningarna har granskats av två externa experter. Beslut har fattats av Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta
Professor Per-Erik Lins, vice ordförande, Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet, tel. 08-655 68 56 eller mail: per-eric.lins@med.ds.sll.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera