Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2003

Nytt instrument för rehabilitering av äldre

Ann-Cristin Åberg har i sitt avhandlingsarbete utvecklat en metod, GMF, som kan användas för att förbättra rehabiliteringen av äldre så att de mer självständigt klarar det dagliga livet. Metoden har redan rönt stort intresse inom äldrevården. Hon visar också att det är viktigt känna till och stimulera den äldres tidigare vanor och intressen.

Målet med äldrerehabilitering är att återställa individens motoriska funktion för att främja självständighet i aktiviteter i dagliga livet (ADL). Man vill också främja subjektiv livskvalitet, det vill säga livstillfredsställelse, hos patienterna. Ann-Cristin Åberg har i sitt avhandlingsarbete utvecklat och testat en ny utvärderingsmetod – General Motor Function assessment scale (GMF), som omfattar 21 olika motoriska funktioner.

Till skillnad från andra bedömningsinstrument för motorik inkluderar GMF tre funktionsrelaterade aspekter: Observerat hjälpberoende, upplevd smärta och otrygghet – alla av betydelse för aktivitetsgraden bland äldre. Hon visar att GMF-skalan är ett tillförlitligt och relevant verktyg som kan användas vid rehabilitering av äldre både på sjukhus och i hemmet. Metoden har rönt stort intresse och är redan nu efterfrågad och spridd till ett drygt 90-tal enheter för äldrerehabilitering i Sverige.

Ann-Cristin Åberg har också intervjuat äldre och deras närstående för att öka kunskapen om och förståelsen för de faktorer som främjar livstillfredsställelse hos de äldre – under och efter rehabilitering. Förmågan att vara aktiv och oberoende värderades högt av de äldre vårdtagarna. Hon visar att träningen av vardagliga aktiviteter bör kompletteras med olika strategier för att stödja den äldres anpassning till funktionsbortfall. Ett nyckelfynd var att de äldre använde positiva minnen från tidigare skeenden i livet för att uppnå temporär livstillfredsställelse i nuet, men att denna strategi också kan kamouflera missförhållanden. För att uppdaga eventuella problem bör frågorna därför upprepas och formuleras på flera olika sätt. Empatiskt lyssnande är också av vikt.

Även de närstående ansåg att aktivitet, oberoende och anpassning var viktigt för de äldres livstillfredsställelse. De understödde den äldres “gamla vanlig jag” genom att uppmuntra tidigare vanor, relatera till tidigare händelser och upprätthålla den sociala kontakten. De närstående spelar därmed en viktig roll i rehabiliteringen, eftersom de besitter “expertkunskap” om den äldres vanor och behov och kan företräda dessa intressen gentemot professionella vård- och omsorgsgivare.

Namn: Ann-Cristin Åberg
Avhandlingens titel: General Motor Function Assessment and Perceptions of Life Satisfaction during and after Geriatric Rehabilitation
Institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, enheten för geriatrik
Opponent: Docent Christina Helging Stenström, Karolinska Institutet i Stockholm
Disputationen äger rum: Torsdagen 18 december, kl. 9.15 i Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

Kontaktinformation
Ann-Cristin Åberg kan nås på 018-611 7960 eller via e-post :
ann-cristin.aberg@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera