Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2003

Svenskt Vatten satsar 5,6 miljoner på dricksvattenforskning vid Chalmers

‘- Chalmers har ett mycket gott namn inom dricksvattenforskningen. Vi på Svenskt Vatten är imponerade av den gedigna framtidssatsningen som kommer att genomföras med medel från VA-Forsk och vi är övertygade om att andra finansiärer med tilläggsprojekt kommer att ansluta sig till ramprogrammet i efterhand, säger Roger Bergström VD för Svenskt Vatten.

– Med den här satsningen visar vi själva att VA-branschen tar ett stort ansvar för utvecklingen av tekniken inom området.

Satsningen,som sker inom ett långsiktigt ramprogram, kommer vid en mycket lämplig tidpunkt eftersom dricksvattenbranschen kommer att ställas inför helt nya utmaningar som till exempel EU:s nya ramdirektiv för vatten.

Thomas Pettersson, koordinator för ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers, berättar att det idag oftast är Miljöförvaltningen som fattar beslut om vattnet och vilka halter av föroreningar som är acceptabla. Det innebär att vi kan ha olika tillåtna halter av föroreningar i olika kommuner. Med de nya reglerna från EU kommer vi att få tydligare krav på vårt vatten.

– Utan kunskap och forskning kommer många kommuner att få svårigheter att leva upp till de nya kraven och leverera ett fullgott dricksvatten, eftersom det idag inte bedrivs tillräcklig forskning inom området. Mer resurser till dricksvattenforskningen ger samhället säkrare vattenleveranser, hög dricksvattenkvalitet och en mer kostnadseffektiv dricksvattenbransch, poängterar Thomas Pettersson.

– Skydd av vattentäkter, säker vattenförsörjning och en ökad satsning på utbildning av framtidens VA-ingenjörer tillhör Svenskt Vattens prioriterade områden, säger Roger Bergström.

Pengarna kommer att finansiera nya forskningsprojekt inom dricksvattenområdet som delas in i tre delområden; riskanalys/råvattenskydd, beredningsteknik samt distribution. Det kommer att finnas minst ett doktorandprojekt per delområde.

Satsningen, som är 5-årig, kommer att ge branschen fem kompetenta forskningsledare varav en är internationell expert. De kommer att bidra till att VA-branschen får ökade kunskaper inom dricksvattenområdet.

Chalmers kommer också att satsa på utbildning av VA-ingenjörer för att i framtiden kunna rekrytera och behålla kompetent personal. De kommer att behövas för att fylla hålen efter de stora pensionsavgångarna som väntas inom några år.

– Det är glädjande att dricksvattenforskningen nu förstärks och utvecklas, säger Nils-Arne Holmlid, informationschef på Kretsloppskontoret i Göteborg. Det är positivt att hela forskningsområdet – råvatten, produktion och distribution – hålls samman, inte minst med tanke på långsiktig hållbarhet. Tack vare forskning som integrerar de olika specialområdena kan dricksvattenproducenterna bli bättre rustade att möta förändringar i omvärlden, t ex införandet av nya lagar och direktiv.

– Forskningsprojekten garanterar också att kompetent VA-personal kommer att kunna rekryteras i framtiden. Detta är extra viktigt eftersom ökande ålder på produktions- och distributionsanläggningar kommer att ställa krav på omfattande förnyelsearbete, säger Nils-Arne Holmlid.

En styrgrupp, som inrättas av branschen, kommer att bevaka området och de problem som finns med dricksvattnet, både hos konsumenterna och i produktionen, och bedöma vilka projekt som skall startas inom programmet.

Kunskapsspridning till bransch och samhälle är prioriterat varför regelbundna seminarier samt publicering av forskningsresultat, både vetenskapligt och populärvetenskapligt, för att snabbt tillgodogöra sig nyvunnen kunskap är viktigt, bl.a. kommer rapporter att publiceras på Svenskt Vattens hemsida.

Kontaktinformation
Mer information:
Thomas Pettersson, doktor på Väg- och vattenbyggnad vid Chalmers,
tel: 031-772 2127, epost: thomas.pettersson@wet.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera