Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2003

Bromerade flamskyddsmedel och relaterade ämnen i Östersjöns naturliv

Det finns relativt höga halter av det bromerade flamskyddsmedlet HBCDD (hexabromcyklododekan) i strömming, lax, sillgrissla och säl från Östersjön. Halterna är jämförbara eller högre än för PBDE (polybromerade difenyletrar) som är betydligt mer välkända.

HBCDD har hittills inte diskuterats särkilt mycket trots stor teknisk produktion i världen. Om detta handlar Maria Athanasiadous avhandling i miljökemi vid Stockholms universitet.

En rad nya ämnen har identifierats för att kunna känna igen och mäta halter av bromerade och klorerade miljöföroreningar i fisk, fågel och säl från Östersjön. Maria Athanasiadous beskriver ett kemisk analytiskt tillvägagångssätt för detta.

Andra föreningar utgörs av just PBDE vilka är tillverkade, använda och utspridda genom mänskliga aktiviteter. Dessa har liknande egenskaper som PCB och är således svårnedbrytbara i miljön och de ansamlas i organismers fettvävnader. Uppehållstiden där är varierade eftersom det fylls på hela tiden. Enzymsystem i organismer hjälper till att omvandla dessa ämnen till andra föreningar, nu kallade bromerade fenolära substanser. En del av dessa hydroxylerade PBDE (OH-PBDE) stannar kvar i kroppen genom att de binder till naturliga transportproteiner i blodet.

I avhandlingen beskrivs vidare att vissa av föreningarna kan produceras på naturlig väg. Upptäckten av dessa ämnesgruppers närvaro i Östersjön är ganska ny. Avhandlingen beskriver en metod, tillämpning av denna och upptäckten av OH-PBDE i blod från Östersjölaxar. Femton ämnen är identifierade för första gången.

Betydelsen av dessa ämnens närvaro i Östersjöns naturliv är inte klarlagd. Maria Athanasiadous avhandling är ett första steg för vidare forskning inom området.

Doktorsavhandlingens titel: Brominated flame retardants and related compounds in Baltic Sea wildlife – Chemical analytical methodology and assessment

Disputationen äger rum fredag 28 november kl 13.00 i Magnélisalen Arrheniuslaboratoriet, Frescati. Opponent är professor Gunilla Lindström, Örebro universitet.

Maria Athanasiadou kan nås på telefon 08-16 2212 (Institutionen för miljökemi, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm), e-post mariaa@mk.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera