Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 november 2003

Handlingsplan för svensk grundforskning

Mer till de bästa forskarna och till nya områden, fler karriärvägar, bättre infrastruktur och internationell samverkan. Det är några av huvuddragen i den strategi för svensk grundforskning som Vetenskapsrådet, VR, lämnade till regeringen i dag. Det handlar om nya satsningar som är nödvändiga för grundforskningen.

Sverige satsar stora resurser på forskning och utvecklingsarbete (FoU). Det senaste decenniet har det skett en stor ökning av företagens FoU och även sektorsforskningen och högskolans behovsinriktade forskning har ökat, medan resurserna till grundforskning har stagnerat. Detta har gjort att det uppstått en obalans i det svenska FoU-systemet. VRs strategi gäller för åren 2005 till och med 2008 och är ett underlag till regeringen inför den forskningspolitiska propositionen som är planerad till nästa år. Tidigare i höst har också VR tillsammans med landets alla universitet och högskolor, de statliga forskningsråden, VINNOVA och vetenskapsakademierna IVA och KVA lagt fram en gemensam skrivelse till regeringen om svensk forsknings framtid.

Nyfikenhet eller behov?
Grundforskning kallas ibland kallad nyfikenhetsforskning. Behovsstyrd forskning utgår, som namnet antyder, från ett behov, inom ett företag eller en organisation eller i samhället. I verkligheten är gränsdragningen inte så enkel. De olika slagen av forskning går i varandra. Att en forskning är behovsstyrd innebär inte nödvändigtvis att den kan möta de behov som efterfrågats. Och grundforskning kan visa sig möta behov som inte uppfattades när forskningen initierades. En stark grundforskning är också en förutsättning för högskolans hela verksamhet. Men satsningar på utbildning och forskning ger inte snabba resultat. De måste alltid ses som investeringar i framtiden, inte som lösningar på dagens akuta problem.

Strategins innehåll – fördubblade anslag
VR begär fördubblade anslag, det betyder en ökning av budgeten under fyra år med nästan 2, 2 miljarder kronor. Satsningarna ska se ut som nedan:
Större bidrag till fler av de bästa forskarna
Att ge projektmedel i konkurrens är den mest dynamiska metoden att säkra kvalitet och förnyelse. Det är därför angeläget att kunna ge stöd till i princip alla projekt som motsvarar kravet att vara nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftiga. Det är också önskvärt att forskarna får en större andel av sökta medel. I dag kan rådet i genomsnitt ge de forskarna som får bidrag endast drygt hälften av sökta medel. Speciellt behövs åtgärder för framväxten av starka forskningsmiljöer. Ökad satsning sammanlagt: 1 405 milj kr.

Fler karriärvägar
För att säkra förnyelsen av svensk grundforskning och för att överbrygga problem i forskarkarriären. VR ger i dag bidrag till cirka 70 postdoktorer och omkring 260 anställningar som forskarassistent och 125 rådsforskare. Målet är att finansiera ytterligare 70 postdoktorer och 260 anställningar som forskarassistent eller rådsforskare. Ökad satsning: 330 milj kr

Insatser på särskilda områden
Det kan handla om att göra speciella insatser för en redan befintlig, stark forskning eller att förstärka en nyligen påbörjad uppbyggnad av en mycket lovande forskning. Exempelvis grundläggande teknikvetenskap, klimatforskning, klinisk forskning, odontologisk forskning och molekylära livsprocesser. Ökad satsning: 180 milj kr

Stöd till infrastruktur
Här ingår bl a acceleratorer, datornätverk, biobanker, speciallaboratorier och databaser för longitudinella studier i ett internationellt och långsiktigt perspektiv. Svenska forskare måste få möjlighet att utnyttja nya internationella frontlinjeanläggningar. Samverkan med andra finansiärer är särskilt viktig vid infrastruktursatsningar. Ökad satsning: 175 milj kr

Nationell och internationell samverkan
För att kunna delta i internationella utlysningar, på nordisk och europeisk nivå, t ex det europeiska programmet för stöd till yngre forskare (EURYI), när det bedöms strategiskt för svensk forskning. Diskussioner förs också med länder utanför Europa, t ex Japan, Kina och USA, om samarbetsprogram. Ökad satsning: 100 milj kr

Konkurrensutsatt fakultetsstöd
I den tidigare nämnda gemensamma skrivelsen till regeringen föreslås ett konkurrensutsatt stöd till fakulteter och/eller lärosäten på två miljarder kr. Syftet är att erbjuda den bästa miljön med avseende på vetenskaplig kvalitet och excellens. VR är berett att administrera ett sådant stöd (som alltså inte ingår i VRs egna medel).

Uppföljning av forskning och forskningens villkor
VRs ambition är att fortlöpande kunna ge en heltäckande lägesbeskrivning av svensk grundforskning. VR bör därför få ansvaret för forskningsstatistiken, på samma sätt som Högskoleverket ansvarar för högskolestatistiken.

Mer information
Vetenskapsrådets underlaget kommer under dagen att läggas ut i sin helhet finns på www.vr.se. På webbplatsen finns också den gemensamma skrivelsen som den 29 oktober lämnades till regeringen.

För kommentarer
Pär Omling, generaldirektör
Par.Omling@vr.se, 08-546 44 185

Madeleine Leijonhufvud, bitr generaldirektör
Madeleine.Leijonhufvud@vr.se, 08-546 44 318

Bengt Westerberg, styrelseordförande
Bengt @bw.pp.se, 0705-220 873


Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera