Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2003

Nya professorer vid Stockholms universitet

Nya professorer inom demografi, miljörätt, pedagogik och tyska vid Stockholms universitet

Eva Bernhardt, demografi
Hennes huvudsakliga forskningsområde är familjedemografi, särskilt attityders betydelse för demografiskt beteende och samspelet mellan familjebildning och förvärvsarbete. Det handlar således om sådana viktiga händelser som parbildning, giftermål, separationer, skilsmässor och barnafödande, och vad som inverkar på om eller när detta inträffar i individens liv. För närvarande forskar hon kring hur individers värderingar och framtidsplaner avseende familj och arbetsliv påverkar barnafödande och giftermål, med hjälp av en enkätundersökning som genomförts bland unga vuxna mellan 22 och 34 år.

Jonas Ebbesson, miljörätt
Hans miljörättsliga forskning har genomgående haft internationella infallsvinklar. Han har bland annat ägnat sig åt att undersöka rättsprinciper i internationell rätt, EU och Sverige om allmänhetens rätt att deltaga i beslutsprocesser och föra talan inför domstol i miljöfrågor. Det berör förhållandet mellan miljöskydd och mänskliga rättigheter, men också kopplingar mellan juridik och “miljödemokrati”. För närvarande ägnar han sig huvudsakligen åt ett projekt om transnationella företags ansvar för miljöskador. Utöver böcker och artiklar i dessa ämnen har han skrivit läroböcker i miljörätt.

Inger Wistedt, pedagogik
Hennes forskningsintresse rör kunskapsbildning i formella undervisningssammanhang med särskilt fokus på lärande i matematik i skola och högskola. Forskningsansatsen är mångvetenskaplig. I en rad forskningsprojekt har hon samverkat med matematiker vid olika universitet och tekniska högskolor i landet i syfte att lyfta fram potentialen i barns och studenters matematiska reflektioner. Hon har också ett intresse för genusfrågor, där hon bland annat studerat möjligheterna att rekrytera kvinnor till matematik, naturvetenskap och teknik.
Hon är också gästprofessor vid Växjö universitet och under 2004 även jubileumsprofessor vid Chalmers Tekniska högskola.

Elisabeth Wåghäll Nivre, tyska, särskilt tyskspråkig litteratur
Hon har i sin forskning huvudsakligen ägnat sig åt tyskspråkiga texter från 1400- och 1500-talen, dels prosatexter skrivna för en växande läsekrets av lekmän, dels texter med juridisk prägel i form av t.ex.
äktenskaps- och sedlighetsförordningar. Hennes forskning har på senare tid varit fokuserad på konstruktionen av kvinnlig och manlig identitet i tryckta texter från 1500-talet, men hon har även arbetat med reseskildringar i tidigmoderna prosatexter. I december 2003 kommer hennes monografi Women and Family Life in Early Modern German Literature ut. I ett kommande projekt kommer hon att arbeta med ungdomslitteratur ur ett kontrastivt perspektiv.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera