Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2003

Klimatvariationer påverkar fjordmiljöer

Det finns en stark koppling mellan syrebrist i Koljöfjorden och förändringar i frekvensen av djupvattenutbyte, som i sin tur är relaterat till klimat. Det visar Helena L. Filipsson, Göteborgs universitet, i sin avhandling där hon studerat hur miljön i Koljöfjorden och Gullmarsfjorden har varierat under de senaste 100-200 åren. Koljöfjorden som är belägen norr om Orust är ett litet, instängt havsområde med grunda trösklar.

Resultat i avhandlingen visar också att bottenmiljön i Koljöfjorden har varierat men att den generellt sett varit en svår och ogästvänlig miljö för bottenlevande organismer i åtminstone 170 år. Däremot har ytvattenmiljön i Koljöfjorden ändrats mer. En ökad och förändrad växtplanktonproduktion visar att ytvattnet ändrade karaktär under slutet av 1930-talet/början av 1940-talet. Detta sammanfaller i tid med byggnationen av Björnsundskanalen och Malösundsleden. Kanalbyggandet kan ha bidragit till en mer gynnsam tillvaro för växtplankton genom ett mer effektivt ytvattenutbyte.

Under senare tid har det diskuteras om det finns en nedåtgående trend med minskande syrgaskoncentrationer i Gullmarsfjordens bottenvatten och vad det i så fall beror på. Helena L. Filipsson har undersökt hur bottenmiljön i de djupaste delarna av fjorden har varierat under 1900-talet med hjälp av foraminiferer, som är kalkskaliga, encelliga djur. Foraminifererna lever i och på havsbotten, och olika arter trivs i olika miljöer. Detta tillsammans med deras skal av kalk som bevaras i sedimenten gör att man kan använda dem som indikatorer på hur havsmiljön har varierat. I avhandlingen presenteras resultat som visar att det skedde en markant förändring av foraminiferfaunan i fjorden i slutet av 1970-talet/början av 1980-talet, troligen i samband med en långvarig period av syrebrist. En opportunistisk och syrebristtålig art började då dominera bottensamhället. Detta föregicks av en 50 år lång period av stabila förhållanden med endast små fauna variationer.

Den mest dramatiska miljöhändelsen i Gullmarsfjorden ägde dock rum mellan 1996 och 1998, då djupvattenutbyten uteblev under 2 år. Detta orsakades av ett extremt och långvarigt lågtryck under senvintern/våren 1997. Generellt så har syrebristepisoder sedan slutet på 1970-talet förekommit under tider med mer maritimt och varmt vinterklimat och med mer västliga och sydvästliga vindar; en vädersituation som minskar möjligheten för djupvattenutbyte.


Helena L Filipsson, Institutionen för geovetenskaper, disputerar för att avlägga filosofie doktosexamen i oceanografi med avhandlingen “Recent changes in the marine environment in relation to climate, hydrography, and human impact – with special reference to fjords on the Swedish west coast.” fredagen den 14 november 2003 kl. 10.00. Disputationen äger rum i Stora Hörsalen, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5 A, Göteborg.

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2003/helena_l_filipsson.shtml

Helena L. Filipsson
Göteborgs universitet
Institutionen för geovetenskaper, oceanografi
Telefon: 031-773 2863, mobil: 0704-936658
E-post helo@oce.gu.se


Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera