Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 november 2003

Gränslösa förändringar av vattenresurser

Den globala vattenkris vi står inför idag är större och har fler dimensioner än vad som hittills har diskuterats. Detta belyser Line Gordon i sin avhandling vid Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet.

År 2003 har FN utlyst som det Internationella Vattenåret. Människans ökande tryck på världens vattenresurser är en av de mest centrala framtidsfrågorna och har under det senaste decenniet uppmärksammats vid åtskilliga internationella konferenser och toppmöten.

Line Gordon har fokuserat på kopplingen mellan markanvändning och vattenresurser. Hon visar att vårt samhälle är beroende av mycket mer vatten än vad som tidigare uppmärksammats, framförallt på grund av vattnets roll i ekosystemens förmåga att generera värdefulla varor och tjänster till samhället.

Hon har gjort beräkningar som visar att människan genom omfattande avskogning och bevattning har påverkat och omfördelat vatten på en så pass stor skala, globalt sett, att det riskerar att öka samhällens sårbarhet. Eftersom vattenflöden är i ständig rörelse genom landskapet kan förändringar gjorda lokalt förflyttas genom marken och atmosfären och manifesteras på andra platser. Hon ger exempel från bland annat Australien där avskogning orsakat omfattande försaltning av jordar med minskad produktivitet i jorbruket som följd, och från Sydafrika, där invaderande trädarter från skogsplantager hotar vattenförsörjningen till städerna nedströms. Det finns även tecken på att förändrade vattenflöden från marken till atmosfären kan ge klimateffekter.

Exemplen visar att en mängd kortsiktiga, småskaliga, beslut i flera fall lett till kostsamma förändringar på en större skala. Idag finns en rad intressanta initiativ där lokal förvaltning av ekosystem länkas samman med beslutsfattande på andra nivåer i samhället. Just denna sammankoppling mellan lokala, regionala, nationella och internationella nivåer är viktig för att kunna hantera allt mer gränsöverskridande vattenproblem.

Doktorsavhandlingens titel: Land use, freshwater flows and ecosystem services in an era of global change

Disputationen äger rum fredag 7 november kl. 10.00 i Nordenskiöldssalen, Svante Arrhenius väg 8C, Frescati. Opponent är Dr. David Molden, International Water Management Institute, Sri Lanka.

Line Gordon kan nås på telefon 08/16 42 15 alt. 0708/18 51 57 (Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm), e-post: line@system.ecology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera