Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 oktober 2003

Bakomliggande trauma – som inte beaktas – är vanliga hos psykiatriska patienter

Traumatiska upplevelser är mycket vanliga hos patienter inom psykiatrin, framför allt hos patienter med icke-svenskt ursprung. Detta uppmärksammas dock inte alltid vid diagnos och behandling.

Alla patienter som under ett helt år besökt en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i ett multietniskt boendeområde undersöktes. Patienterna delades i åtta grupper efter födelseland för att beskriva hur kliniska diagnoser skilde sig beroende på etnicitet. Diagnoserna som patienterna fått relaterade i hög grad till etnicitet; exempelvis var diagnosen psykos sex gånger vanligare hos afrikaner, somatoformt syndrom nio gånger vanligare hos greker och personlighetsstörning dubbelt så vanlig hos svenskar jämfört med övriga patienter. Ingen patient hade under året fått diagnosen post traumatiskt stress syndrom, PTSD. Med tanke på att delar av patientgruppen kunde förmodas ha varit exponerade för traumatiska upplevelser och följder av dessa, gjordes en fortsatt undersökning av trauma och PTSD. Fyra patientgrupper valdes; araber och iranier med förmodad hög risk för PTSD genom sin bakgrund i utsatta områden samt turkar – till stor del arbetskraftsinvandrare – och svenskar, två grupper med förmodad lägre risk.

Resultaten, som presenteras i psykolog Suad Al-Saffars avhandling från Karolinska Institutet, visar en hög förekomst av trauma i alla patientgrupperna. Prevalensen av PTSD var 29 procent hos svenskar, 53 procent hos turkar, 59 procent hos araber och 69 procent hos iranier. Utvecklingen av PTSD hängde sällan samman med ett enstaka trauma utan var ofta ett resultat av flera trauman. Trauma hos anhöriga hade lika stor betydelse för utvecklingen av PTSD som egna trauma. Det fanns ingen könsskillnad i utvecklingen av PTSD.

Långtidsutfallet för patienter med PTSD skilde sig från övriga psykiatriska patienters. Patienter som uppfyllde kriterierna för PTSD hade sämre självskattad hälsa, mindre aktivt socialt liv och deltog i lägre utsträckning i arbetslivet, detta trots att ingen skillnad fanns i gruppernas utbildningsnivå. Patienter med ett flertal olika trauma och patienter med icke-svensk bakgrund angav att deras trauma blivit mindre beaktade. De patienter som upplevde att deras trauma hade beaktats tillräckligt i behandlingen hade bättre självskattad hälsa och färre symptom. De kände också större förtroende för behandlarna.

Avhandlingen visar att erfarenheter av tidigare trauma är mer regel än undantag hos psykiatriska patienter. Det finns stora brister i hur trauma och PTSD uppmärksammas och beaktas, särskilt hos etniska minoriteter. Med fokus på egna och anhörigas trauma kan psykiatriska patienters långtidsutfall förbättras. Det skulle också öka förtroendet för behandlarna hos patienterna. PTSD är en betydelsefull diagnos eftersom hälsan och det sociala livet påverkas långvarigt.

Avhandlingens titel:
Trauma, ethnicity and posttraumatic stress in outpatient psychiatry

Författare:
Suad Al-Saffar, Institutionen Neurotec, Karolinska Institutet,
tel 08-15 6236 eller 0704 507726 alternativt mail: suadalsaffar@hotmail.com

Abstract finns på: http://diss.kib.ki.se/2003/91-7349-518-2

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera