Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 oktober 2003

Värdegrundscentrum leder internationell forskning om undervisning i multietniska klassrum

Värdegrundscentrum vid Umeå universitet har beviljats EU-medel för det internationella projektet TIME, “Teaching in Multi-ethnic Environments. I Umeå deltar två grundskolor, Ersängskolan och Ålidhemsskolan.

I dag är det ovanligt om en skolklass enbart består att svenskfödda elever. Detta innebär många nya och högre krav på lärarnas kompetens. Många elever är födda i kulturer med en mycket annorlunda livsmiljö och med helt andra traditioner och värderingar. Det gäller både språkbakgrund, uppfostran och värderingar som påverkar skolundervisningen. Läraren ställs därför inför nya och svåra utmaningar. Läraren är ju enligt läroplanen skyldig att “med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling”. Den viktiga kontakten och samarbetet med föräldrarna påverkas också. Detta är speciellt problematiskt då flesta lärare i Sverige har utbildats för en monokulturell skolmiljö.

Det är bl.a. dessa frågor som EU har beviljat medel för i det internationella projektet TIME. Framförallt syftar det till att arbeta fram effektiva kompetensutvecklingsprogram och arbetsmaterial som ska öka lärarnas färdigheter och underlätta deras arbete i flerkulturella miljöer. I förlängningen handlar det om att främja elevernas prestationer och möjligheter att nå framgång inom det egna utbildningssystemet.

Projektet ingår i COMENIUS, som är ett EU-program för att stödja kompetensutveckling för lärare. Arbetet kommer att genomföras i nära samverkan mellan forskare, lärarutbildare och praktiker. I Umeå deltar två grundskolor, Ersängskolan och Ålidhemsskolan. Skolorna kommer att samverka med Värdegrundscentrum, lärarutbildningen och andra institutioner vid Umeå universitet. Det kommer också att ske ett nära samarbete med forskare och lärare på andra orter i Sverige som arbetar med likartade frågor. De internationella samarbetspartnerna är olika forsknings- och utbildningsorganisationer i Rotterdam och Berlin. Arbetet kommer att koordineras och ledas av Värdegrundscentrum vid Umeå universitet. Projektet kommer att löpa under tre år och kommer att inledas och avslutas med konferenser i Umeå. Genom den internationella samverkan förväntas man både dra lärdom om varandras erfarenheter och kompetens samtidigt som varje land kan beakta de specifika förutsättningar som gäller just där.

Projektet berör primärt skolsituationen men har givetvis nära koppling till viktiga samhällsfrågor som rör integration, diskriminering, främlingsfientlighet och arbetslöshet.

För närmare upplysning vänd er till:
Barbro Widerstedt, Värdegrundcentrum, Umeå universitet
barbro.widerstedt@educ.umu.se
090-786 64 33

Vädegrundscentrums hemsida: http://www.vgc.umu.se/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera