Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2003

Myten om den pragmatiska kommunpolitiken

Det finns en myt om den lokala politiken som gör gällande att den av någon anledning skulle vara mindre ideologisk än annan politik. I En chimär av endräkt är utgångspunkten att denna föreställning inte bara är felaktig utan rent av farlig för demokratin. All politik har en ideologisk grund och utan insikter i vilka ideologiska principer som politiken är uttryck för kan vi aldrig fullt ut förstå den eller ta välgrundad ställning till förändringsförslag. I den representativa demokratin är kunskap om de förtroendevaldas ideologiska hållningar dessutom ett viktigt verktyg för att väljarna skall kunna förutsäga vilka politiska beslut de valda kommer att fatta i framtiden.

Det politikområde som står i fokus i denna studie är den kommunala kul-turpolitiken; ett fält som vid en första anblick tycks vara sinnebilden för den samförståndsanda som fortfarande präglar stora delar av den kom-munala politik-en – inte minst om man får tro de lokala kulturpolitikerna själva. I studien visas dock på den mängd av ideologiska dimensioner som man kan finna i alla politikområden och, med hjälp av resultat från en enkätundersökning riktad till Sveriges samtliga kommun-ala kulturpolitiker, konstateras att politikerna intar de mest skilda hållningar i alla dessa dimensioner. Kulturpolitikerna är långt ifrån så ense som de själva tror.

När demokratins mer eller mindre permanenta kris diskuteras, inriktar sig debatten gärna på formfrågor. Ofta framförs förändringsförslag som har att göra med organisationsstrukturer, valsystem, politikerroller och den demokratiska rekryteringsprocessen. Mer sällan diskuteras vad sådana reformer skulle få för konsekvenser för den verkställda politiken. Denna studie tar därför även upp frågan om vilken betydelse den representativa demokratins formella strukturer har för de förtroendevaldas ideologiska hållningar. Hur kommuner väljer att organisera sina nämnder, och på vilka grunder man rekryterar de förtroendevalda, spelar roll för vilken mix av värderingar som finns representerade i politiska församlingar. Betydelsen av politikernas sociala tillhörighet och kunskap om sitt ansvarsområde undersöks, liksom partisystemets förmåga att fånga kulturpolitikens ideologiska dimensioner.

Avhandlingens titel: En chimär av endräkt. Ideologiska dimensioner i kommunal kulturpolitik
Avhandlingsförfattare: David Karlsson, tel. 031-49 47 99(bost), 031-773 1741(arb.)
e-post: David.Karlsson@spa.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Docent Anders Lidström, Umeå
Tid och plats för disputation: Fredagen den 3 oktober 2003 kl. 10.15, Hörsal Sappören,
Sprängkullsgatan 25, Göteborg

+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+-o-+

Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera