Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 september 2003

Plats för grön politik.

Behöver ett hållbart samhälle en annan politisk organisation i tid och rum än den vi har idag? Är ett sådant politiskt tidrum förenligt med det som globaliseringsteoretiker ser framträda i vår samtid?

Lovisa Hagberg, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, analyserar i sin doktorsavhandling grön politisk teori i förhållande till globaliseringsteori och tar upp två konkreta försök till förändring av det politiska tidrummet i vardaglig miljöpolitik.

Gröna politiska teoretiker har ofta förespråkat mer småskaliga, decentraliserade och lokalt förankrade former av rumslig politisk organisation. De har också betonat behovet av långsiktiga tidsperspektiv, av cykliskt snarare än linjärt tänkande, samt att slå av på tempot i samhället. De menar att ett långsammare tempo behövs för att främja det demokratiska samtalet och att det skulle gynna ett skifte från ’att ha-värden’ till ’att vara-värden’.

Avhandlingen visar att gröna idéer åtminstone delvis är förenliga med de rumsliga förändringar som följer av globaliseringen, som ökad betydelse av politiskt rum som flöde och nätverk snarare än behållare. Däremot är de svåra att förena med förändringarna i tidsuppfattning.

Exemplen gäller införandet dels av kritiska belastningsgränser för luftföroreningar i miljöförhandlingar, dels den nya vattenadministrationen baserad på avrinningsområden. Genom att exempelvis ersätta existerande administrativa gränser med dem som skapas då vatten rör sig genom landskapet införlivas hänsyn till naturliga förhållanden i det politiska rummet. De politiska tidsperspektiven förskjuts när man tar hänsyn till den tid det tar för naturen att återhämta sig från miljöpåverkan, till exempel den långa tid det tar för grundvatten att återbildas. Det finns emellertid en stor bredd i hur begreppen tolkas och uppfattas av olika aktörer.

Detta skapar ett spelrum för förändring av det politiska tidrummet. Begrepp som införts för att lösa praktiska problem, exempelvis avrinningsområdesvis vattenadministration, kan innebära en öppning för mer genomgripande förändringar.

Fredagen den 12 september försvarar Lovisa Hagberg, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Finding a Place for Green Politics – Political Space-Time, Globalisation and New Environmental Policy Concepts. Svensk titel: Plats för grön politik – Politiskt tidrum, globaliseringen och nya miljöpolitiska begrepp.
Disputationen äger rum kl. 13.15 i samhällsvetarhuset, hörsal S213 H.
Fakultetsopponent är Dr. James Meadowcroft, Department of Politics, University of Sheffield, Storbritannien.

Kontaktinformation
Lovisa Hagberg nås på:
Telefon: 090-786 64 50
E-post: lovisa.hagberg@pol.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera