Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 augusti 2003

Tillägnar sig grekiska barn språket på ett annat sätt än svenska barn?

Doktorsavhandling i grekiska med inriktning mot nygrekiska, av Helena Kotsakidis.Helena Kotsakidis har samlat ett omfattande material som beskriver hur grekiska barn tillägnar sig sitt ordförråd. Hon har undersökt den fas i barns tidiga språkutveckling som ofta kallas “ordförrådsspurten” och som normalt inträffar mellan ett och två års ålder. Hon har även studerat hur små barn tillägnar sig s.k. funktionsord, dvs. alla grammatiska ord utan något egentligt betydelseinnehåll. Avhandlingsförfattaren hoppas med sin avhandling att inspirera forskare i andra discipliner till fortsatta studier i grekiska barns språktillägnande.

Barns uppbyggnad av sitt ordförråd börjar vid ca 12 månaders ålder. De första 25-50 orden tillägnas långsamt, sedan följer en period där barnen under förhållandevis kort tid lär sig många ord, och detta är den så kallade ordförrådsspurten.

Tidigare forskning (bl. a. i svenska och engelska) visar att vi förväntar oss att denna spurt sker mellan ett och två års ålder. Hos de fyra grekiska barn som Helena Kotsakidis undersökt fann hon att två av dem visade en spurt under den period som hon undersökt. De andra två barnen verkar ha passerat detta stadium, det ena barnet vid två år och tre månaders ålder och det andra barnet vid ett år och nio månader, alltså något senare än motsvarande resultat för svenska och engelska barn.

Till skillnad från svensk- och engelsktalande barn visade de grekiska barnen en stark tendens att använda funktionsord på ett tidigare stadium. Detta trots att jämförelser mellan grekiska och svenska barn avslöjat att de svenska barnen hör fler funktionsord i tal riktat till dem från vuxna och att de svenska barnen – när de väl börjar använda dessa ord – gör det i större antal.

Helena Kotsakidis sätter i sin studie även fokus på tal riktat till barn i olika situationer, och gör jämförelser mellan dagis och hemmiljö. Resultaten visar att grekiska barn på dagis hör i regel färre funktionsord än i hemmet. Vidare stärker vuxnas tal till barn barnens vilja att använda fler substantiv än verb efter denna period. Det visade sig nämligen att det barn som uppvisade tendenser att föredra verb framför substantiv hade stöd för detta från tal som riktats till det.

Den här studien introducerar en ny synvinkel i nygrekisk barnspråksforskning som tidigare inte uppmärksammats. Därför krävs vidare forskning i ämnet och ytterligare datainsamling av barnspråk.
Det är avhandlingsförfattarens förhoppning att hennes studie därmed kommer att föda nya idéer och initiera vidareutveckling även inom andra discipliner som tar upp barns tidiga utveckling. Helena Kotsakidis understryker behovet av ytterligare datainsamling och forskning som vetenskapsmän, pedagoger och föräldrar kan
dra nytta av.

Avhandlingens titel: Vocabulary Acquisition and Input Influence in Early Child Greek. A Study of the Vocabulary Spurt and Function Words. (Tillägnande av ordförråd och vuxnas påverkan i grekiska barns tidiga språkutveckling. En studie kring ordförrådsspurten och funktionsord.)
Disputationen äger rum lördagen den 6 september 2003 kl. 14.00
Opponent: Docent Kimmo Granqvist
Sal T 302, Arkeologen, Olof Wijksgatan 6, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Helena Kotsakidis, tel. 031-773 1980 (arb.),
031-29 68 79 (hem), mobil 0703-59 68 79,
e-post helena.kotsakidis@.class.gu.se

Kontaktinformation
Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se
hemsida: www.hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera