Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juli 2003

Hur fungerar elmarknaden egentligen?

Konkurrensen och prisbildningen på den avreglerade elmarknaden har inte fungerat såsom regeringen hade tänkt sig. Den har istället tenderat mot förvärv och skapande av en oligopolmarknad där mindre kommunalägda bolag sålts till de tre marknadsdominerande företagen Vattenfall, Sydkraft och Fortum och där de mindre företagen haft mycket svårt att hantera alla de risker som ett elhandelsbolag mött efter avregleringen.

Detta är några av de iakttagelser som Caroline Lindstrand och Lena Jonnerberg gjort i sin gemensamma magisteruppsats vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. I studien har representanter för såväl stora som små elhandelsbolag deltagit akivt och även representanter för de myndigheter som ansvarar för utvecklingen och utvärderingen av det i många avseenden mycket komplexa elmarknadssystemet.

Studenterna har även kunnat studera orsaker till varför de mindre bolagen slagit sig ihop och koncentrerat sig på vissa lokala marknader för att ha en chans mot de tre stora bolagen. En sådan konkurrens har endast i något fall lyckats. Studenterna ser i detta sammanhang ett behov av att några av de mellanstora företagen exempelvis Graninge slår sig ihop och satsar på samarbete med lokala kommunalägda energibolag. Detta för att de skall ha möjligheter att ta ur konkurrenssynpunkt nödvändiga marknadsandelar från de stora elhandelsbolagen.

Kunskap om risker och riskbedömning otillräcklig
Den huvudiakttagelse som Caroline Lindstrand och Lena Jonnerberg gjort är att det i branschen överlag saknas tillräcklig kunskap om risker, riskbedömning och riskhantering för att klara av att driva ett elhandelsföretag i det fungerande elsystem som regeringen hade tänkt sig. Detta bland annat för att klara av att utarbeta en fungerande riskpolicy. Flera av elhandelsbolagen poängterar starkt att riskhantering är helt avgörande för elhandelsbolagen och att det nu krävs omfattande utbildningsinsatser för de personer som är/skall bli riskchefer.

En slutsats som studenterna dragit är att det hade krävts ett mycket bättre beslutsunderlag innan beslut om avregleringen av elmarknaden togs av regeringen. Det är en av anledningarna till att de i motsats till normal kutym i uppsatsarbete kommer med förslag till fortsatt forskning och riktar konkreta förslag till såväl regeringen som till elhandelsbolagens verkställande ledningar. De föreslår exempelvis att regeringen tillsammans med branschorganisationen Svensk Energi satsar på att utveckla en utbildning “Att hantera risker i elmarknadssystemet”. Studenterna ger på olika sätt även uttryck för att det finns ett behov att fördjupa deras studie om risker och riskhantering med en liknande studie/utvärdering av hur den avreglerade elmarknaden fungerar ur ett konsumentperspektiv.

Caroline Lindstrand och Lena Jonnerberg föreslår ävenledes att det behövs en fördjupad studie av hur elhandelsbolagen hanterar alla de olika risker och prognoser som dessa har att hantera.

Att utbildningsbehovet inom elbranschen är stort är ett av skälen till att Stockholms universitet föreslår regeringen att ansvarig minister tar ett initiativ till att tillsammans med näringen initiera en kraftsamling inom utbildningsområdet och att detta görs i samspel med Stockholms universitet som under det senaste årtiondet satsat hårt på tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom området riskbedömning i affärslivet.


Närmare information lämnas av studenternas handledare docent Bo Green på tfn 08-16 32 64 eller 501 500 90, gre@fek.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera