Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2003

Biobränsle mest miljövänliga alternativet

Ur miljösynpunkt är det bättre att värma upp småhus med ved eller träpellets än med fossila bränslen. Den energi som går åt till att transportera t ex pellets och träflis för att värma upp ett småhus är obetydlig.Att använda elvärme är oftast slöseri med energi. Om däremot en värmepump installeras är elvärmen ett av de mest energieffektiva metoderna.

Åsa Karlsson, Lunds tekniska högskola, visar i sin doktorsavhandling att valet av energisystem för småhuset har stor betydelse för energianvändning, utsläpp och kostnader
Innan ett hus kan värmas upp har energi omvandlats och distribuerats i en rad olika steg, som påverkar energianvändningen, utsläppen och kostnaderna för energisystemet. Därför är det viktigt att analysera hela energikedjan då olika energisystem för uppvärmning av småhus ska jämföras.

Åsa studerade energisystem baserade på fjärrvärme från kraft-värmeverk, elvärme från i bränslebaserade kondenskraftverk samt villa-pannor. Bränslena var de fossila bränslena kol, olja och naturgas samt de förnybara bränslena träflis, pellets och ved. Det visade sig att energisystem som i huvudsak är baserade på förnybart trädbränsle bara släpper ut en tiondel så mycket av växthusgasen koldioxid som fossilbaserade system gör.
Dagens energisystem baserade på trädbränslen förbrukar även de fossila bränslen. T ex används diesel till skogsavverkning och till transporter av flis eller pellets. Avhandlingen visar att den råolja som måste utvinnas för transporter av träd-bränslen utgör mindre än 1 % av den totala primärenergianvändningen. Produktion och transport av trädbränslen utgör till-sammans mindre än 5 % av den totala primär-energi-användningen i de trädbränslebaserade systemen.

Elvärme kan både vara det mest och det minst effektiva sättet att värma upp ett småhus. Energisystem med direktel och elpannor är nämligen väldigt ineffektiva system medan system med bergvärmepump är de mest energieffektiva av de jämförda. Ett fjärr-värmesystem där värmen producerats i ett kraftvärmeverk är nästan lika effektivt som ett värmepumpsystem. En ökad energieffektivitet ger också upphov till minskade utsläpp.
På en avreglerad och integrerad europeisk elmarknad kommer den svenska marginalelen att vara producerad med koleldade kraftverk, vilka ger upphov till stora koldioxid-utsläpp. I fram-tiden kommer elproduktionen antagligen att domineras av mindre förorenande naturgasbaserade tekniker. Oavsett vilket av dessa perspektiv som beaktas kommer trädbränslebaserade energisystem med antingen värmepumpar eller fjärrvärme från i kraftvärmeverk vara bättre alternativ för miljön.

Åsa Karlsson har forskat på Avdelningen för miljö- och energisystem på Lunds tekniska högskola. Hon la fram sin avhandling “Comparative Assessment of Fuel-Based Systems for Space Heating” i mars i år.

Kontaktinformation
Åsa Karlsson träffas på: Avd. för miljö- och energisystem, Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola.
Tel: 046-222 48 33
Fax: 046-222 86 44
Asa.Karlsson@miljo.lth.se

Efter 1:a juli träffas Åsa på hemadressen:
Trädgårdsgatan 17
223 53 Lund
tel: 0703-977 119

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera