Tema

Pedagogiska aspekter på hälsoinformation till äldre

När en människa blir sjuk och hamnar på sjukhus måste hon inte bara få behandling och omvårdnad, utan också förvärva kunskaper, insikter och färdigheter för att kunna hantera sitt eget liv på ett hälsofrämjande sätt. Detta förhållande blir än tydligare om patienten är gammal. Den personalkategori som närmast ansvarar för att undervisa patienter är sjuksköterskorna.

Birgitta Öhman visar i sin avhandling som hon lägger fram vid Stockholms universitet att sjuksköterskornas pedagogiska arbete främst skedde informellt, spontant, oreflekterat och integrerat i dagligen återkommande arbetsuppgifter. Undervisningen, eller snarare informationsgivningen, uppfattades därför som rutiner snarare än som problemformulerande patientundervisning. Som begränsande ramar uppfattades dels yttre betingelser såsom sjuksköterskors anpassning till medicinskt behandlingsarbete, ständig brist på tid, avsaknad av samtalsrum, dels avsaknad av egna pedagogiska strategier.

I avhandlingen skildras ett försök med forskningscirklar. Utvärderingarna visade att sjuksköterskornas insikter om sin pedagogiska funktion stärktes genom forskningscirklarna, och de uppgav att de börjat använda sig av ett patientorienterat förhållningssätt i sin undervisning.

Avhandlingen kan ge en förståelse av hur svårt det är att nå de politiska mål som finns uppsatta för sjuksköterskors undervisande funktion i den verklighet som råder vid geriatriska kliniker.

Birgitta Öhman har bakgrund som sjuksköterska och vårdlärare och är adjunkt vid Sophiahemmet Högskola i Stockholm. Hon ingår i Vårdpedagogiskt forum vid Institutionen för samhälle, kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm.


Doktorsavhandlingens titel: Sjuksköterskans patientundervisning inom geriatrisk vård och rehabilitering

Disputationen äger rum tisdag den 3 juni kl. 13.00 i sal 03, Sophiahemmet Högskola, Lindstedtsvägen 8. Opponent är professor Kerstin Segesten, Högskolan i Borås

Birgitta Öhman kan nås på jb.ohman@swipnet.se eller tfn 08-83 61 65.

Pedagogiska aspekter på hälsoinformation till äldre

 lästid ~ 1 min