Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2003

De första operorna på svensk mark

I anslutning till Kungl. Vitterhetsakademiens 250-årsjubileum är det spännande att kunna uppmärksamma akademiens grundare drottning Lovisa Ulrikas betydelse för 1700-talets svenska kulturklimat också när det gäller musik och dramatik. Att det under perioden före Gustaf III fanns ett stort intresse för opera vid det svenska hovet är något som hittills i det närmaste varit ouppmärksammat.


Opera var den viktigaste formen av hovrepresentation runt århundradets mitt, så också i Sverige. De första operorna som komponerades här har sitt ursprung i 1750-talets hov- och adelskrets.

Johanna Ethnersson har i sin doktorsavhandling vid Musikvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, studerat operorna Il re pastore (1752) och Catone in Utica (1753) av Arvid Niclas von Höpkens och Uttinis Il re pastore (1755) och L’eroe cinese (1757) av Francesco Antonio. Höpken var en svensk adelsman och amatörtonsättare som i huvudsak var verksam i Stralsund medan Uttini var en italiensk tonsättare som komponerade på beställning för hovet i Stockholm.

De fyra operorna hör till operatypen Metastasiansk opera, vilken kännetecknas av specifika stildrag och mönster. Verket uppnådde fullkomlighet ju närmare det följde det konventionella mönstret men tonsättaren kunde även använda ett visst mått av individualitet i samråd med uppdragsgivaren. I avhandlingen studeras på vilket sätt de fyra operorna följer eller avviker från operatypens stil i både storformell uppbyggnad och enskilda beståndsdelar. Johanna Ethnersson visar också hur musiken användes som ett medel för att uttrycka samtidens syn på manligt och kvinnligt samt för att gestalta yttre tematik som glorifiering av härskaren. Det senare är inte minst viktigt vid Lovisa Ulrikas hov, där operorna hade en upphöjande funktion och kan ses som ett sätt att stärka makten under en politiskt spänningsfylld period.

Doktorsavhandlingens titel: Metastasiansk opera i Lovisa Ulrikas Sverige. En studie av fyra drammi per musica av Arvid Niclas von Höpken och Francesco Antonio Uttini.

Disputationen äger rum fredag den 30 maj kl. 13.00 på Musikvetenskapliga institutionen, Frescativägen 22, Frescati. Opponent är professor Anders Wiklund, Göteborgs universitet.

Johanna Ethnersson kan nås på telefon 08-16 19 53 (Musikvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm), e-post Johanna.Ethnersson@music.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera