Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2003

Synliga och osynliga gränser – jakten på ett arbete

Vilka handlingsutrymmen har kvinnor och män när efterfrågan på deras erfarenhet och utbildning är begränsad och föga efterfrågad på den lokala arbetsmarknaden?Ett av regeringens mål är ju att alla ska försörja sig genom arbete – men eftersom förändringarna på arbetsmarknaden har fått som resultat att många män och kvinnor har små eller mycket små möjligheter att få jobb där de bor innebär det nya krav på den enskilde individen.Krav och förändringar som i allra högsta grad påverkar livsvillkoren.

När möjligheterna att få arbete på den lokala arbetsmarknaden är begränsade kan de alternativ som
står till buds vara att utbilda sig, arbetspendla eller flytta. Omställningar i arbetslivet kan medföra att
den enskilde tvingas ompröva sin livssituation, det handlar om förändringar som är nära förbundna med vår självidentitet som ju präglas av kontinuitet och igenkännande.
I takt med internationella och strukturella förändringar blir arbetsmarknadens gränser flytande samtidigt som detta förutsätter framväxt av rörlighet och mobilitet på arbetsmarknaden.

Detta är utgångspunkten i doktorsavhandlingen Gränsvandrare positionerar sig på arbetsmarknaden – Handlingsutrymmet för arbetssökande inom ett begränsat geografiskt område, med vilken Saila Piippola disputerar måndagen den 26 maj.
De centrala frågeställningarna i studien handlar om vilka handlingsutrymmen kvinnor och män har i sökandet efter arbete, och om kvinnor och män verkligen vill utbilda sig, flytta eller arbetspendla när arbetsmarknaden i den lokala miljön är begränsad. Vilka sociala faktorer blir avgörande för vad de faktiskt bestämmer sig för och gör när målet är arbete?

– Min studie handlar om sex arbetssökande kvinnor och män från svenska Norrbotten och tolv arbetssökande sjuksköterskor från norra Finland som kommer till Norrbotten för att arbeta. Studien visar att handlingsutrymmet för dessa män och kvinnor begränsades , de gränser som till en början inte var synliga eller som de inte var medvetna om, blev synliga inom ett år. Det sociala nätverket, lokalsamhället, utbildning, identitet och den position en människa har visar på hur handlingsutrymmena ändras över tid, säger Saila Piippola.

Studien har visat att utbildning har betydelse i sökandet efter arbete, liksom att gränsvandring är en möjlighet i dagens samhälle. Identiteten är väl förankrad i utbildning och erfarenhet, men överbrygger inte vilka svårigheter som helst. Exempel på sådana svårigheter är språk, traditioner eller avsaknad av sociala nätverk.
Avsaknaden av utbildning begränsar handlingsutrymmentoch binder människor till en lokal ort och leder också till större beroende av ett socialt nätverk. Studien har också visat att kvinnorna begränsar sina handlingsutrymmen på arbetsmarknaden med hänsyn till omsorgen av barn, samtidigt
som de är beroende av ett socialt nätverk för att kunna vara flexibla på arbetsmarknaden. Kvinnornas omsorgsrationalitet framstår i relation till deras barn, men även i omsorgen om föräldrarna.

– Kvinnor rör sig i relation till yttre och inre rum på arbetsmarknaden, det är gränser som speglar balansen mellan betalt och obetalt arbete. I dessa förutsättningar finns traditioner och vardagsvillkor representerade som är förbundna med kön, identitet och språk liksom med ett geografiskt igenkännande och ett socialt sammanhang. Vi är med andra ord alla gränsvandrare – men gränserna kan
vara både synliga och osynliga. Det är en balansgång mellan politiskt uppsatta mål och verkligheten, alltså hur människor faktiskt handlar, säger Saila Piippola.

Saila Piippola är 38 år och tog sin fil.kand i sociologi 1997. Hon har sina rötter i Tornedalen och finska Pello, men flyttade som fyraåring med sina föräldrar till Kiruna där hon också vuxit upp. Saila Piippola utbildade sig och förvärvsarbetade i Kiruna fram till 1993 då hon flyttade till Luleå för att studera. Hon påbörjade sin forskarutbildning 1997 vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Upplysningar: Saila Piippola, tel. 0920-49 29 41, 070-634 62 54, saila.piippola@arb.luth.se eller
informatör Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera