Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2003

Många kvinnliga tuberkulosfall förblir oupptäckta

Många smittsamma fall av tuberkulos är oupptäckta, speciellt bland kvinnor. Detta och bakomliggande orsaker rapporteras i en ny avhandling från Karolinska Institutet. Obehandlad tuberkulos är inte bara ett problem för den individuella patienten, utan också för folkhälsan genom fortgående smittspridning.

Tuberkulos (Tbc) är ett av världens största folkhälsoproblem och nästan nio miljoner människor beräknas insjukna varje år. Vietnam är ett av de mest drabbade länderna. Där, liksom i de flesta delar av världen, är cirka 2/3 av alla rapporterade Tbc-fall män och 1/3 kvinnor. Huruvida det betyder att män verkligen får Tbc oftare än kvinnor, eller om kvinnors Tbc upptäcks i lägre grad vet man mycket lite om.

I läkare Anna Thorsons avhandling från Karolinska Institutet beskrivs studier av hur sociala, kulturella och biologiska faktorer tillsammans påverkar möjligheterna till upptäckt och diagnostik av Tbc hos män och kvinnor i ett låginkomstland.

Genom “dörrknackning” i en befolkningsgrupp om 35 000 vuxna i Vietnam erbjöds provtagning med avseende på Tbc till alla med misstänkta Tbc-symtom såsom långvarig hosta. Då upptäcktes proportionellt fler kvinnliga fall än manliga. Antalet kvinnliga Tbc-fall var betydligt högre än förväntat i jämförelse med vad som rapporteras ifrån det här området i Vietnam, där det vanligtvis går nästan tre manliga fall på varje kvinnligt. Utifrån denna studie beräknades att bara 39% av de manliga och 12% av de kvinnliga Tbc-fallen upptäcks, att jämföra med den andel om 80-procentig upptäckt som officiellt rapporteras av Vietnam.

Män och kvinnor med Tbc-symtom intervjuades för att beskriva hur personer av respektive kön söker sjukvård när de har misstänkta symtom. Doktorer intervjuades om deras syn på mäns respektive kvinnors möjligheter till att få en korrekt Tbc-diagnos. Förklaringar till att speciellt kvinnliga Tbc-fall upptäcks i så låg grad återfanns dels i könsskillnader i vårdsökande och dels i hur vårdgivare agerar gentemot män respektive kvinnor med misstänkta symtom. Kvinnor med misstänkta Tbc-symtom sökte mer sjukvård än män, men valde oftare sämre vårdgivare. Kvinnor spenderade också mindre pengar på sjukvårdsbesöken och hade sämre kunskap om Tbc. Män blev oftare än kvinnor erbjudna undersökningar för att diagnostisera Tbc. Läkarna själva betonade dock att de behandlade alla patienter identiskt. Men läkarna ansåg också att behoven för män respektive kvinnor med misstänkt Tbc kan vara väldigt olika.

I avhandlingen ingår även en studie av könsskillnader i lungröntgenbilder bland patienter med smittsam Tbc. Resultaten visar att lungröntgenbilder ser olika ut hos män och kvinnor. Män hade svårare och mer tydliga fynd än kvinnor, något som kan underlätta möjligheten till en korrekt diagnos bland män.

Världshälsoorganisationen (WHO) har som led i kampen mot Tbc som mål att minst 70 % av alla smittsamma Tbc fall skall upptäckas. WHO rekommenderar globalt att Tbc-fall diagnostiseras hos individer med symtom som på eget initiativ söker sjukvård. Resultaten i Anna Thorsons avhandling visar att i synnerhet kvinnliga Tbc-fall då kan riskera att förbli oupptäckta, och utan adekvat behandling. Kön samverkar med fattigdom och skapar en situation där kvinnor oftare än män möter hinder på vägen till Tbc-diagnos och behandling. Obehandlade Tbc-fall är inte bara ett problem för den individuella patienten, utan också för folkhälsan genom fortgående smittspridning.

Avhandlingen belyser nödvändigheten av att diskutera den globala Tbc-kontrollstrategin ur ett rättviseperspektiv, där mäns och kvinnors varierande livssituationer beaktas. Önskvärt är att öka kunskapen och förståelsen om de processer som i samhället leder till ökad ohälsa i vissa grupper av män och kvinnor.

Avhandlingens titel:
Equity and Equality – Case detection of Tuberculosis among women and men in Vietnam

Författare:
Anna Thorson, Institutionen för folkhälsovetenskap, avdelningen för internationell hälsa (IHCAR),
tel. 0739-953972 eller e-post: Anna.Thorson@phs.ki.se

Disputation:
Fredagen 23 maj kl 09.00, Aulan, plan 2, Norrbackabyggnaden, Karolinska sjukhuset.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera