Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2003

Svårt för nyblivna lärare i naturvetenskap att göra undervisningen rolig

En utmaning för lärarutbildningen är att hjälpa nyblivna lärare att forma en undervisning i naturvetenskap som ger dem glädje och entusiasm och som tilltalar många elever. Samhällets behov av naturvetare och tekniker är mycket stort och lärarna i grundskolan har en nyckelroll i att elever ska bli intresserade och vilja ägna sig åt dessa områden i sitt yrkesliv.

Det är viktigt att eleverna tycker att undervisningen är rolig och att de förstår, anser nyblivna lärare i naturvetenskap. Samtidigt är det svårt att göra lektioner och laborationer så intresseväckande som lärarna vill att de ska vara. Lotta Lager-Nyqvist har i sin avhandling följt sju blivande lärare i naturvetenskap under hela utbildningen och en tid därefter. Denna studie kan få betydelse för hur lärarutbildningen utformas i fortsättningen.

Lärarstudenter vill ha många tips och idéer om hur undervisningen ska läggas upp, medan lärarutbildningen främst har ett teoretiskt innehåll. Studien visar att lärarutbildningen gav ganska litet stöd för studenternas personliga önskemål om att få användbart material för att väcka elevernas intresse för naturvetenskap.

I lärarutbildningen ingår perioder av handledd praktik i skolan (numera kallas detta för verksamhetsförlagd utbildning). Handledningen under dessa perioder kan ha stor betydelse för lärarutbildningens kvalitet för den enskilda studenten. Lärarstudenternas största behållning av praktikperioderna var att de kände sig mer säkra i sin lärarroll och i sitt yrkesval. Samtidigt fick studenterna väldigt få exempel på hur undervisningen i naturvetenskap kunde utformas på ett sätt som knöt an till läroplanens och kursplanernas intentioner och till ett mer modernt sätt att betrakta naturvetenskaplig undervisning.

När studenterna senare arbetade som lärare hade de en önskan att undervisningen skulle vara rolig, mer vardagsanknuten och behandla aktuella naturvetenskapliga rön. Men med så mycket som elever ska hinna lära sig och med de krav som ställs på faktakunskaper som de ska ha med sig till gymnasiet räckte ofta varken tiden eller lärarnas förmåga till för detta. De nyblivna lärarna visade en stor omsorg om sina elever och gjorde allt för att de skulle kunna följa med i undervisningen – även om den ibland inte blev så rolig som lärarna önskade.

FK Lotta Lager-Nyqvist, tel: 08 – 737 98 48 , hem: 08- 756 67 21, e-post: lotta.lager-nyqvist@lhs.se

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Avhandlingens titel: “Att göra det man kan – en longitudinell studie av hur sju lärarstudenter formar sin undervisning och lärarroll i naturvetenskap”.

Avhandlingen försvaras fredagen den 6 juni 2003 kl.1300 i sal D3 50 på Pedagogen i Mölndal.

Kontaktinformation
Britt Tellow
Kansliet för utbildningsvetenskap
Box 300
405 30 Göteborg
Sweden
Tel +46 31 773 2268
Fax +46 31 773 2100

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera