Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2003

Skola i förändring: frihet, jämlikhet eller effektivitet?

Den svenska skolan framstår som jämlik i ett internationellt perspektiv. Nya Zealand, landet som kanske drivit marknadsmodellen längst inom utbildningsområdet, är motpolen. Där kan hela 90% av skillnaderna mellan skolors studieresultat hänföras till elevunderlagets socioekonomiska sammansättning.

Förändringarna i det svenska skolsystemet under 1990-talet har fått mycket uppmärksamhet. Debatten har oftast kretsat kring effekterna av kommunalisering, skolpeng och friskolor. En ny avhandling i pedagogik sätter debatten i ett internationellt perspektiv. När 24 olika utbildningssystem jämförs ser man att elevernas hembakgrund påverkar skolprestationerna olika mycket i olika länder.

I vissa länder varierar skolresultaten mycket från skola till skola, i andra länder är skillnaderna små. De nordiska länderna utmärker sig genom att ha märkbart små skillnader mellan landets skolor, även när eleverna blir äldre. I länder som Holland och fd Västtyskland, där skillnaderna mellan skolor är små i mellanstadieåldern, ökar skillnaderna markant efterhand som eleverna förflyttar sig upp genom skolsystemet.

En viktig förklaring till variationen i skolors resultatnivå är elevunderlagets sociala sammansättning. Det finns ett samband mellan skolors prestationsnivå och den sociala bakgrunden hos deras elever. Det intressanta är att detta samband varierar kraftigt i betydelse från land till land. Den sociala och ekonomiska strukturen i ett land samspelar med det sätt som utbildningssystemet är organiserat.

I länder med hög grad av decentralisering av skolan, där eleverna grupperas efter deras skolprestationer och där inkomstskillnaderna i samhället är förhållandevis stora, där tenderar social bakgrund att vara en viktig faktor bakom skolors prestationsnivå.

Även om de nordiska länderna tillhör den grupp länder där social bakgrund betyder minst för en skolas prestationsnivå, så kan detta komma att förändras som ett resultat av 1990-talets decentraliseringsreformer.

M.A Yang Yang, tel: 031 – 773 2397, fax: 773 2070, tel hem: 031 – 15 62 43, e-post: yang.yang@ped.gu.se

Avhandlingens titel: Measuring socioeconomic status and its effects at individual and collective levels: A cross-country comparison.
Handledare: Professor Jan-Eric Gustafsson, IPD, Göteborgs universitet

Kontaktinformation
Britt Tellow
Kansliet för utbildningsvetenskap
Box 300
405 30 Göteborg
Sweden
Tel +46 31 773 2268
Fax +46 31 773 2100

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera