Tema

Patienter upplever sig mer aggressiva än genomsnittlig svensk befolkning

Forskare har utvecklat och testat en skala för självupplevdaggressivitet i en studie vid Sahlgrenska akademin.Alla studerade patientgrupper: patienter med långvarig depression, kvinnliga patienter med förstagångs-depression och fibromyalgipatienter upplevde sig vara mer aggressiva än svensk befolkning.

Självupplevd aggressivitet i svensk befolkning utvärderades med hjälp av den nyutvecklade självskattningsskalan AQ-RSV (Aggression Questionnaire-Revised Swedish Version).

I svensk befolkning visade män högre aggressivitetsvärden än kvinnor, men i patientgruppen med långvarig depression blev könsförhållandena omvända då kvinnor upplevde sig som mer aggressiva än män.

Den självupplevda aggressiviteten avtar med stigande ålder, med ett undantag: ilskan hos män i 20-årsåldern är lägre än hos kvinnor, men vid 40-års ålder når den jämförbar nivå.

Mätningen av självupplevd aggressivitet kompletterades med mätning av bland annat testosteron och serotonin. Forskarna fann förhöjd testosteronkoncentration i kombination med låg enzymaktivitet vilket visar förhöjd aggressivitet. Man fann också samband mellan andra kännemärken av aggressivitet. Nedbrytningsprodukter av serotonin och noradrenalin hittades vid och självupplevd aggressivitet.

Fördelen med den nyutvecklade skalan för självupplevd aggressivitet, AQ-RSV, är dess enkelhet och anpassning till svenska förhållanden, som gör den lämplig att användas i både kliniskt arbete och i forskningssammanhang.

Fynden kan betraktas som bidrag till den breda aggressivitetsforskning som strävar efter förening av biologisk och psykologisk syn. Vidare utveckling av arbetet kommer att leda till klarläggande av sambanden
mellan biologiska, sociala och kulturella komponenter som ingår i det sammansatta aggressiva beteende hos människan.

Leg läk Helena Prochazka
tel 0737-05 48 99
e-post prochazkahelena@hotmail.com


Handledare: professor Hans Ågren, Neurotec, Karolinska Institutet, Stockholm tel 08-779 50 00
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för klinisk neurovetenskap. Avhandlingens title: Self-rated aggression. Psychobiological aspects and
gender issues in medical-psychiatric practice.
Avhandlingen försvaras torsdagen den 22 maj klockan 13.00, Aulan, V-huset, Psykiatriska kliniken, SU/Mölndals sjukhus.

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Patienter upplever sig mer aggressiva än genomsnittlig svensk befolkning

 lästid ~ 1 min