Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2003

Hemtjänst – en fråga om vård, kunskap och ständigt lärande

Forskarens uppgift är att omsätta vardagskunskap till vetenskaplig kunskap och att göra den tillgänglig för yrkeskunskapen.I en ny doktorsavhandling vill Christina Drugge förmedla en bild av hur hemtjänsten som verksamhet konstitueras och vilka förutsättningar och villkor för lärande som finns i denna en av vår tids mest utskällda och krisdrabbade samhällssektorer.

Christina Drugge har i sitt avhandlingsarbete tagit fasta på grundantagandet att människor lär sig i relation till andra och att detta lärande sker i en social gemenskap när vi kommunicerar med varandra.
Detta förhållningssätt innebär bland annat att hur själva arbetet organiseras och leds också påverkar hur och vad personalen lär sig.
Att det blev just hemtjänsten som hamnade i fokus för Christina Drugge har sin upprinnelse i det faktum att hon 1998 ledde ett utvecklingsarbete inom just hemtjänsten i en av de kommuner som deltar i studien, kallad “Vagstads” kommun. Utvecklingsarbetet syftade till att skapa en god arbets- och lärandemiljö och det var i det arbetet Christina Drugge inspirerades till att studera hemtjänsten som verksamhet.

En av avhandlingens, Omsorgsinriktat lärande – En studie om lärande i hemtjänsten, viktigaste slutsater är att ledarskapet och hur det är organiserat har avgörande inverkan på hur lärandet i personalgruppen fungerar. Ju fler ledare desto svårare att få till stånd ett vettigt utbyte av erfarenheter mellan vårdpersonal och ledare.
En annan viktig slutsats är att lärandets förutsättningar skapas i det Christina Drugge kallar en institutionaliserad informalitet. Den institutionaliserade informaliteten är en frizon, inbäddad i själva arbetets karaktär, och den kan uppstå i konflikten mellan verksamhetens formella organisering och verksamhetens arbetsuppgifter, som ju kräver flexibilitet och informalitet.
Denna skapande och ständigt återskapande informalitet kan ses som en bidragande faktor till att det utvecklas ett lärande förhållningssätt hos personalen inom hemtjänsten.

Lärande handlar till stor del om dialog, samtal och erfarenhetsutbyte. Men vi lär också genom så kallat småprat, något som Christina Drugge funnit att vårdpersonalen är experter på. På väg till de olika vårdtagarna avhandlas både den vårdtagare man nyss besökt och den man är på väg till, man delger varandra erfarenheter från tidigare besök, förmedlar sådant som exempelvis distriktssköterskan eller den medicinskt ansvarige läkaren sagt och man förbereder sig på så sätt inför det stundande besöket och arbetet.

Den aktuella doktorsavhandlingen visar också på den ständiga balansgången mellan politiskt satta mål, olika regelverk och en ofta bister ekonomisk situation. Samtidigt visar avhandlingen tydligt på den oerhörda kunskap som finns hos vårdpersonalen inom hemtjänsten och Christina Drugge ger exempel på den flexibilitet som krävs för att varje enskild vårdtagare ska få just den vård och omsorg han eller hon behöver.
De anställda inom hemtjänsten som Christina Drugge följt i sitt avhandlingsarbete önskar sig alla samma sak – vidareutbildning, handledning och utbildning i exempelvis konflikthantering och gruppdynamik.

Christina Drugge disputerar fredagen den 9 maj, opponent är professor emeritus Bengt Börjesson och ordförande är professor Mikael Alexandersson, den sistnämnde verksam vid Institutionen för lärarutbildning vid Luleå tekniska universitet.

Upplysningar: Christina Drugge, tel. 0920-49 29 46, 070-279 61 70, christina.sundstrom.drugge@lh.luth.se eller informatör Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera