Tema

Strävan efter rättvisa vägledande för kommunala avgifter

Doktorsavhandling i offentlig förvaltning av J. Stellan Malmer

När kommuner bestämmer sina avgifter och taxor är försöken att skapa rättvisa tillsammans med kommunens kostnader och de lagar som reglerar avgifterna de viktigaste faktorerna.

Detta framgår av Stellan Malmers doktorsavhandling som den 23 maj läggs fram på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Stellan Malmer har studerats fyra olika kommunala avgifter; vatten- och avloppsavgifter, renhållningsavgifter, bygglovsavgifter och äldreomsorgsavgifter. Syftet har varit att förklara taxekonstruktionerna och avgiftsnivåerna.

Kommunala avgifter har kritiserats för att de är för höga, för att de är alltför olika i olika kommuner och för att taxorna är alldeles för krångliga. I studien konstateras att avgiftsnivån bestäms av kommunens kostnader för att producera tjänsten tillsammans med kravet att verksamheten skall vara fullt avgiftsfinansierad. Inom äldreomsorgen där det inte finns något krav på full avgiftsfinansiering saknar kostnaderna betydelse för avgiftsnivån. Skillnader i olika kommuners avgiftsnivåer kan förklaras med skilda förutsättningar för att producera tjänsten och skilda ambitioner beträffande tjänstens kvalitet. Den lagstadgade kommunala självkostnadsprincipen sätter den övre gränsen för avgiftsuttaget.

De krångliga taxekonstruktionerna beror på att kommunerna försöker skapa rättvisa mellan olika brukare och servicetagare. Det finns en strävan att var och en skall betala de kostnader man orsakar, men då det är omöjligt att mäta dessa kostnader konstrueras taxor med hjälp av mätbara faktorer som inte har med kostnader att göra. Till exempel mäts vattenförbrukningen och denna mätning ligger till grund för avgiftsuttaget trots att kommunens kostnader för vattenproduktion och avlopp endast i ringa utsträckning varierar med vattenförbrukningen. I andra verksamheter, till exempel renhållningen, konstrueras taxor för att styra medborgarna mot ett visst mål. Inom renhållningen är det sortering och minskade sopmängder som eftersträvas. Det stora inslaget av rättvisetänkande inom avgiftsområdet medför attt kommunala avgifter och taxor har med politik att göra. Tydligast märks detta inom äldreomsorgen där det finns två olika rättviseaspekter. Dels att de omsorgstagare som har mycket hjälp från kommunen skall betala mer än de som har mindre hjälp, dels att de som har det bättre ekonomiskt ställt skall betala mer än de som har det knapert. I praktiken blir taxan en krånglig kompromiss mellan dessa båda rättviseaspekter.

Kommunala avgifter och taxor kan alltså förklaras genom en samverkan mellan olika faktorer där rättvisa, kostnader och lagar är väsentliga. Men även politik, strävan mot vissa mål, krav på finansiering, kommunens resurser och tjänstens kvalitet har betydelse för avgifterna

Avhandlingens titel: Ett pris blir till. Om förklaringar till kommunala avgifter och taxor
Avhandlingsförfattare: Stellan Malmer, tel. 031-56 43 02(bost), 031-773 15 93(arb.)
e-post: Stellan.Malmer@spa.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Docent Olle Högberg, Stockholm
Tid och plats för disputation: Fredagen den 23 maj 2003 kl. 10.15, Hörsal Dragonen, Sprängkullsgatan 19, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Strävan efter rättvisa vägledande för kommunala avgifter

 lästid ~ 2 min