Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 april 2003

Så formas vårdenhetschefens ledarskap

Vårdenhetschefens ledarskap formas av samspel, acceptans, bemästrande och anpassning. Det framkommer i en avhandling som Kerstin Nilsson har genomfört vid Institutionen för vårdpedagogik och lägger fram vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten den 9 maj 2003.

Forskningsansatsen är socialkonstruktionistisk och forskningsområdet har studerats med ett ledarskapsteoretiskt perspektiv. Intervjuer har genomförts med vårdenhetschefers för att få del av deras erfarenheter av ledarskap.

I resultatet framkommer tre teman: mandat respektive makt i ledarskapet och management i vardagen. Ledarskapet innehåller såväl formellt, psykologiskt som instrumentellt mandat. Temat makt speglar ledarens möjligheter att påverka genom position och relationer. I vardagens management framkommer arbetet med att organisera, rekrytera och vårda personal. Vardagens aktiviteter ger möjlighet att lära och utveckla strategier i ledarskapet. En syntes av dessa teman visar ledarskapets konstruktion där samspel är den mest centrala delen.

Samspel med omgivningen är nödvändigt för att funktionen skall bli accepterad av både vårdenhetschefen och omgivningen liksom för att bemästra positionen och för att anpassning till rådande omständigheter skall bli optimal. När samspelet inte fungerar finns risk att ledarskapet hotas. För att chefsfunktionen skall kunna bemästras krävs förutom samspel att den också accepteras. På motsvarande sätt hör anpassningen samman med bemästrandet eftersom graden av bemästrande påverkar i vilken utsträckning vardagliga aktiviteter anpassas till rådande omständigheter. Även acceptans och anpassning är förbundna på så sätt att de som inte till fullo accepterar sin funktion i större utsträckning låter sig styras av vardagen. När vårdenhetschefen i allt för hög grad anpassar sig till det som gäller just nu tenderar arbete med utveckling av vården att få stå tillbaka.

Studiens resultat pekar på att det är väsentligt att hälso- och sjukvården i sin organisation skapar ökad tydlighet såväl vid rekrytering av vårdenhetschefer som i utformningen av deras ansvarsområden. Resultaten påvisar också behovet av stöd och utbildning till vårdenhetschefer så att de inte fastnar i vardagens aktiviteter utan använder det utrymme som positionen ger att utveckla såväl vården, arbetsmiljön som ledarskapet.

Författare: Leg sjuksköterska, fil magister Kerstin Nilsson, tel arb 031-773 23 58, mobil 0708-54 13 83 e-post kerstin.nilsson@fhs.gu.se

Handledare: Professor Ullabeth Sätterlund Larsson, tel arb 031-773 20 67 , ullabeth.satterlund-larsson@fhs.gu.se

Avh. titel: Mandat – Makt – Management. En studie av hur vårdenhetschefers ledarskap konstrueras.

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Avhandlingen försvaras den 9 maj 2003, klockan 09.00, Sal 2119, Hälsovetarbacken, Arvid Wallgrens backe i Göteborg.

Kontaktinformation
Britt Tellow
Kansliet för utbildningsvetenskap
Box 300
405 30 Göteborg
Sweden
Tel +46 31 773 2268
Fax +46 31 773 2100

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera