Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2003

Hotande blodförgiftning kan upptäckas tidigt

Blodförgiftning och efterföljande komplikationer är en vanlig dödsorsak bland patienter inom intensivvården. Vid blodförgiftning sker en aktivering av kroppens försvars-mekanismer, såsom koagulation och inflammation, som hastigt och dramatiskt kan försämra patienters tillstånd. I en aktuell avhandling från Karolinska Institutet beskrivs en ny metod för övervakning av koagulationsaktivering, som visat sig vara snabb och pålitlig.

Blodförgiftning orsakas ofta av bakterier som utlöser sk endotoxin från sina cellmembran. Detta orsakar en aktivering av kroppens försvarsmekanismer, såsom koagulation och inflammation. För att upptäcka förändringar innan de ger upphov till kliniska symtom är det viktigt att ofta mäta parametrar som avspeglar aktivering av dessa system. I läkare Johanna Ungerstedts avhandling beskrivs en ny metod för övervakning av koagulationsaktivering, clotting onset time (COT). Metoden, som är baserad på viskositetsmätningar har visat sig vara snabb och pålitlig för att mäta graden av koagulationsaktivering i plasma eller blod.
COT metoden har även visat lovande resultat som patientnära övervakningsmetod. I en studie där friska frivilliga försökspersoner fick en injektion av endotoxin kunde COT upptäcka och mäta den övergående koagulationsaktivering som följde. Resultat från en annan studie med patienter med isolerade skallskador tyder på att COT kan ha ett prediktivt värde för patienternas individuella prognos.

Studier har också gjorts av ämnet nikotinamid, en nedbrytningsprodukt av vitamin B, och dess effekter på endotoxininducerad aktivering av koagulations- och inflammationssystemen. Dessa försök har gjorts i en provrörsmodell av blodförgiftning. Studierna visar att nikotinamid är en potent hämmare av tre viktiga proinflammatoriska cytokiner, IL-β, IL-6 och IL-8. Det var tidigare endast känt att nikotinamid hämmar TNFα. Mekanismen för den hämmande effekten är ännu okänd. Med hjälp av provrörsmodellen upptäcktes dessutom att nikotinamid även har en hämmande effekt på koagulationssystemet, vilket inte varit känt tidigare.
Sammanfattningsvis är slutsatsen att nikotinamid är ett möjligt framtida läkemedel vid behandling av sjukdomar där koagulations- och inflammationssystemen är aktiverade, exempelvis vid blodförgiftning och dess komplikationer.

Avhandling:
Coagulation and inflammation in experimental endotoxemia in vitro and in vivo: Monitoring method and effects of nicotinamide

Författare:
Johanna Ungerstedt, Institutionen för kirurgisk vetenskap,
Karolinska Institutet, tel. 08 51776871.

Disputation:
Fredag 28 mars 2003, kl 9.00, Föreläsningssalen, plan 4, Medicinkliniken,
Karolinska sjukhuset, Solna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera