Tema

Allt för många patienter lider av smärta

Patienterna tror ofta att smärta är ofrånkomlig, och att den behövs som ett tecken på hur det står till med deras sjukdom. Vårdpersonalen förklarar inte i tillräckligt utsträckning varför smärtlindring är viktig och vad som kan göras åt dess eventuella biverkningar. Därför har alltför många patienter alltför ont.

”Nästan alla patienter i denna avhandling hade blivit uppmanade att säga till när de hade ont. Det gjorde de också, men alltför många av dem fortsatte att plågas av smärta. Det fanns också patienter som upplevde att de inte ens hade blivit trodda när de talade om sina smärtor”.

Det skriver sjuksköterskan och forskaren Barbro Boström i en avhandling från Lunds universitet. Hon har studerat smärtupplevelser hos en grupp nyligen opererade patienter och en grupp cancerpatienter inom den palliativa (lindrande) vården.

Resultatet är nedslående. Av de 100 nyopererade patienterna kände 29 vid intervjutillfället medelsvår eller svår smärta, och 79 hade haft sådan smärta inom det senaste dygnet. Motsvarande siffror för de 75 cancerpatienterna var 22 respektive 47. Mer än en tredjedel av alla patienter hade alltså ordentligt ont, eller hade nyligen haft det.

– Så ska det inte behöva vara! Smärta utgör mycket sällan ett nödvändigt ont, menar Barbro Boström
Tvärtom är det viktigt att lindra smärta så fort som möjligt, eftersom den annars riskerar att permanentas och bli värre. Det var vad som hänt med många av cancerpatienterna. De var nöjda med behandlingen i den palliativa vården, men den tidigare dåliga smärtlindringen inom den vanliga vården hade gett upphov till smärtmönster som blivit svåra att bryta.

– Det räcker inte att uppmana patienterna att säga till om de har ont. Man måste också förklara varför det är viktigt att lindra smärtan, och resonera om hur olika mediciner fungerar. Patienterna vill kunna väga smärtlindringens fördelar och nackdelar. Den här kontrollen över den egna smärtan sågs som minst lika viktig som smärtlindringen i sig, säger Barbro Boström.
Flera skalor finns utarbetade för att mäta smärta. På den s k VAS-skalan får patienten markera var han eller hon ligger mellan ytterligheterna ”ingen smärta” och ”värsta tänkbara smärta”. En annan skala innehåller beskrivande ord som stickande, bultande och molande, och en tredje innehåller värderingsord som tröttande och fruktansvärd.

Socialstyrelsen har gett ut riktlinjer om smärtlindring, men det återstår uppenbarligen mycket att göra innan riktlinjerna förankrats i den praktiska vardagen.
– Det borde bli lika självklart att undersöka patienternas smärta som att undersöka puls, temperatur och blodtryck. Läkarna bör fråga om patientens nuvarande och tidigare smärtupplevelser, och sjuksköterskorna bör resonera med patienten om smärta och smärtbehandling, menar Barbro Boström.

Avhandlingen heter Acute and cancer-related pain management. Disputationen äger rum i Halmstad den 4 april. Barbro Boström träffas på tel 035-16 74 05, barbro.bostrom@hos.hh.se.

Allt för många patienter lider av smärta

 lästid ~ 2 min