Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 mars 2003

Lyckade försök med miljövänlig rening av dagvatten

Carina Färm, anställd som universitetsadjunkt i byggnadsteknik vid Institutionen för samhällsteknik, blir den fjärde egna doktoranden som disputerar vid Mälardalens högskola efter det att högskolan tilldelats vetenskapsområdet teknik. Torsdag 20 mars försvarar Carina Färm sin doktorsavhandling “Constructed Filters and Detention Ponds for Metal Reduction in Storm Water” som handlar om rening av dagvatten med hjälp av filterteknik och dammar.

Dagvatten från vägar innehåller ofta betydande mängder metaller och andra föroreningar som bör avlägsnas före infiltration i marken eller utsläpp till recipienten. Ökade krav på vattenrening har lett till en utveckling av filtreringstekniker för dagvatten. Många nya behandlingsmetoder som har prövats under senare år är baserade på dammar och våtmarker.

Det finns ett behov av att sammanställa den kunskap som finns på området. Olika filtermaterial behöver testas för att mäta deras effektivitet att avskilja metaller. Man vill även veta vilka aspekter som är viktiga vid val av reningsteknik för dagvatten. Det finns även ett behov av att öka kunskapen om vatten- och sedimentkvalitet i dammar för dagvatten.

Avhandlingen består av tre delar. Första delen är en litteraturstudie av dagvattenkvalitet och reningstekniker för dagvatten samt en matematisk bakgrund till filtrering av förorenat vatten genom ett poröst filtermaterial.

Den andra delen i avhandlingen redovisar undersökningar av filtersystem för dagvatten och experimentella studier av olika filtermaterial utförda genom laboratorie- och fältförsök. Olika filtermaterial testades i syfte att studera reningseffekten av metaller i vatten.

I laboratorieförsöken filtrerades metallösningar genom kolonner fyllda med olika material, bestående av kombinationer av kalciumsilikat (opoka), zeolit, torv, och genom skakförsök med furubarkflis.

Fältförsöken innebar filtrering av dagvatten genom kolonner fyllda med materialblandningar av naturlig och bränd kalciumsilikat samt furubarkflis. Furubarkflis tycks vara det material som är mest fördelaktigt, bland annat vad gäller kostnader och behandling av använt material. Furubarkflisen har under sex månader även testats i brunnsfilterinsatser i dagvattenbrunnar för rening av metaller från dagvatten. Dessa resultat visade på mycket lågt metallupptag i materialen, vilket troligen beror på konstruktionen av brunnsfilterinsatserna och dålig vattengenomströmning i filtermaterialet. Tekniken behöver därför utvecklas ytterligare.

Den tredje delen av avhandlingen redovisar en uppföljning av en fullskaleanläggning för rening av vägdagvatten. Reningsanläggningen består av tre delar: en damm för sedimentation av partiklar, ett filtersystem och i det tredje reningssteget öppna diken och ytterligare en damm anlagda på en golfbana. I sedimenteringsdammen undersöktes ackumulerat sediment och vattenkvaliteten, med hjälp av kemiska och fysikaliska analyser samt toxicitetstester.

Avhandlingen försvaras torsdagen den 20 mars kl 10.00 i sal Gamma, Mälardalens högskola, Västerås. Handledare är Prof Erik Dahlquist och fakultetsopponent är Prof John J. Sansalone från Louisiana State University, USA.

Kontaktinformation
Carina Färm nås på carina.farm@mdh.se eller telefon 021-10 15 67 (arbete), 0708- 35 48 08.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera