Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 mars 2003

Nya hedersdoktorer vid Chalmers 2003

Chalmers har utsett fyra nya hedersdoktorer: professor Gerhard Ertl, fortbildare Birgit Jacobson, antikvarie Gudrun Lönnroth och industridesigner Rune Monö.

Gerhard Ertl promoveras till hedersdoktor för sina forskningsinsatser inom gränsområdet mellan kemi och fysik, där han tillhör de absolut världsledande forskarna. Speciellt arbetar han med processer som sker på fasta ämnens (t.ex metallers) ytor. Många av hans pionjärarbeten har skett inom heterogen katalys, ett område som är av stor industriell betydelse både inom miljöteknik (bilavgasrening) och kemisk processindustri. Han har studerat både hur enstaka atomer och molekyler växelverkar och reagerar med varandra på ytor och hur större system av miljontals reagerande atomer orsakar rum-tid mönster. Dessa studier har varit utomordentligt viktiga för vår förståelse av hur både relativt enkla och mycket komplexa fenomen sker på ytor, t.ex. självoscillerande och kaotiska fenomen.

Professor Ertl är föreståndare för Fritz-Haber-Institut i Berlin och han har fått ett flertal internationella utmärkelser,bl a the Wolf Prize in Chemistry och the Hewlett-Packard Europhysics Prize.

Birgit Jacobson promoveras tillhedersdoktor för sina insatser inom avancerad fortbildning. Insatserna är helt unika vilket också uppmärksammats internationellt. Hon är bland annat fellow vid Churchill College vid Cambridge University och har ett omfattande kontaktnät både inom akademin och internationellt näringsliv.

Birgit Jacobson tog examen som civilingenjör från Chalmers 1963 och hon har en lång karriär bakom sig både inom industrin (Gränges aluminium) och i akademin. Hon disputerade vid Linköpings universitet där hon arbetade som lärare och forskare. I slutet av 70-talet arbetade hon vid Stanford University. När hon återvände 1980 startade hon företaget Continuing Education Institute-Europe AB, där hon arbetar med att förmedla aktuell kunskap inom utvalda teknikområden till professionella ingenjörer och forskare. För närvarande är 150 av världens främsta experter engagerade som lärare och företaget har etablerat sig på den internationella marknaden som ett av de avancerade fortbildningsföretagen inom framförallt mikroelektronik, fotonik och telekommunikation.

Gudrun Lönnroth promoveras till hedersdoktor för sina viktiga insatser som antikvarie i ombyggnads- och restaureringsprojekt och för sitt omfattande arbete med bevarandeprogram i Göteborg. Genom sina rika kunskaper om Göteborgs bebyggelsehistoria, sitt stora engagemang för bevarande av kulturarvet och sin oförtröttliga utåtriktade bildningsverksamhet, har hennes engagemang kunnat omsättas i praktiken och flera av Göteborgs gamla stadsdelar har kunnat bevaras.

Gudrun Lönnroth utbildades till arkitekt vid Chalmers där hon tog examen 1964. Hon är idag förste antikvarie vid Göteborgs Stadsmuseum med särskilt ansvar för utvecklingen av kunskaper om byggnadsvård, arkitektur- och bebyggelsehistoria. När hon började sin yrkesbana stod många av Göteborgs stadsdelar inför planerade rivningar. Flera av dem kom också att totalsaneras under 1960- och 70-talen och bli platsen för ny bebyggelse. Gudrun Lönnroth har varit en eldsjäl för att förändra synsättet i riktning mot ett ökat bevarande av byggnader och miljöer. Hon har varit en drivande kraft i arbetet med att upprätta bevarandeprogram för Göteborg i flera etapper sedan mitten av 1970-talet.

Rune Monö promoveras till hedersdoktor för sitt mångåriga och aktiva engagemang för utveckling av utbildning och forskning inom området industriell design. Rune Monö blev industridesigner långt innan begreppet ens fanns. Hans långa och framgångsrika professionella karriär som konsulterande industridesigner inrymmer många kända produkter, bl a: Alweg MonoRail System, postbilen Tjorven, industriprodukter för ASEA, Flygts Pumpar, Dynapac och ICA:s logotype och företagsprofil.

Med sina publikationer kring analys och värdering av designfunktioner – bl.a. inom ramen för Mekanförbundets fortbildningsverksamhet – har han givit väsentliga bidrag till en ökad förståelse bland konstruktörer och produktutvecklare för införandet av designmetoder i produktutvecklingsarbetet. I sitt forskningsarbete har han utvecklat och utformat begrepp och modeller som gör det möjligt att analysera en produkts kommunikativa egenskaper och definiera dess budskap. Detta är idag ett viktigt ämne vid designhögskolor och en del tekniska högskolor. Rune Monös insatser har i flera avseenden varit banbrytande och kommer ha stor betydelse för utvecklingen av den svenska designforskningen.

Promovering kommer att hållas vid en ceremoni 10 maj. Professor Nils-Erik Wiberg är promotor. 8 maj kommer de nya hedersdoktorerna att hålla korta populärvetenskapliga föreläsningar.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Anna Bergius Hartman, 031 – 772 8463, anna.bergius@adm.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera