Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 februari 2003

Att få medarbetarna att navigera i kunskapens era

Knowledge management har blivit ett populärt managementkoncept i organisationer världen över. Olika verktyg har utvecklats med antagandet att dessa ska förbättra möjligheterna att styra, dela och mäta kunskap. Istället skapas dock temporära kunskapsöar som tar olika form beroende av när och hur verktygen används.

Sofie Roy, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, har i sin doktorsavhandling fokuserat på managementverktyget “balanced scorecards”. Arbete med balanced scorecards syftar bland annat till att utveckla gemensam kunskap om vad som pågår i organisationen och dess omvärld. Sofie Roy har i motsats till dessa antaganden sökt, utifrån ett processuellt perspektiv på kunskap, skapa förståelse för vilken roll balanced scorecards spelar i arbetet med knowledge management, samt försökt bidra till en konceptualisering av kunskap sedd som en process. För att nå detta syfte gjordes en djupstudie av Skandias arbete med Navigatorn, Skandias motsvarighet till balanced scorecard. Metaforer och berättelser tolkas som centrala för aktörernas förståelse för och arbete med Navigatorn. Från studien dras slutsatsen att snarare än att aktörerna skapar gemensam kunskap om organisationen, vilket har tolkats som skapandet av en gemensam kunskapskontinent, skapas istället temporära kunskapsöar som tar olika form och karaktär beroende på när och hur verktyget används. Dessa öar kan inte styras, utan ges istället form genom arbetet med balanced scorecard.


Doktorsavhandlngens titel: Navigating in the Knowledge Era

Sofie Roy disputerar fredag 21 mars kl 13.00 i Philipssalen, hus 3 i Kräftriket, Roslagsv 101 i Stockholm. Sofie Roy nås på tfn 08-161360, 070-772 8289 e-post sr@fek.su.se

Doktorsavhandlingen kan beställas i sin helhet via koordinator Richard Castillus, rc@fek.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera