Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 februari 2003

Lokalpolitiken har stor betydelse för europeiska kvinnors förvärvsarbete

Varför är skillnaderna i kvinnors arbetsmarknadsdeltagande så stora mellan Sverige, Tyskland och Italien? Och vad innebär det för kvinnors ekonomiska ställning inom familjen och i samhället i stort?

Det är frågor som Eva Sundström, sociologiska institutionen, Umeå universitet, ställer i sin doktorsavhandling. Studien, som analyserar mäns, kvinnors och lokalpolitikers attityder till kvinnors förvärvsarbete, visar att invånares syn på arbetsdelning mellan män och kvinnor i hög grad återspeglas i utformningen av arbetsmarknads- och familjepolitik och i utbudet av social service i respektive land.

Det är slående att det trots de kraftigt varierande förutsättningarna att kombinera familj och förvärvsarbete ändå framträder ett mönster där kvinnor i de tre länderna över lag är mer positiva till kvinnors lönearbete än vad män är. Dessutom spelar såväl ålder som utbildningsnivå en viktig roll. Det är framförallt yngre personer och högutbildade som tycker att kvinnor kan kombinera familj och förvärvsarbete medan lågutbildade äldre män framstår som de allra mest negativa och föredrar att kvinnor tar huvudansvaret för barn och hushållsarbete. Skillnaderna mellan olika grupper är störst i Italien och minst i Sverige. Tyskland är det land där flest personer förespråkar en bibehållen traditionell arbetsdelning.

Det är inte bara länders välfärdspolitiska åtaganden som ramar in kvinnors möjligheter att arbeta. I de intervjuer som genomfördes med lokalpolitiker i respektive land framkom dessutom att villkoren kan variera stort mellan olika regioner, dels beroende på lokala politiska majoriteter och deras målsättningar och dels på de lokala ekonomiska förutsättningarna.

Ytterligare ett resultat av studien är därför att inte bara nationella välfärdspolitiska riktlinjer, utan också graden av statlig kontroll och reglering i relation till lokalpolitiskt självstyre, har stor betydelse för kvinnors möjligheter till en egen inkomst. Därmed varierar också betydligt kvinnors möjligheter att få tillträde till sociala rättigheter som sjukförsäkring eller en egen pension inom respektive land.

Fredagen den 28 februari försvarar Eva Sundström, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Gender Regimes, Family Policies and Attitudes to Female Employment: A Comparison of Germany, Italy and Sweden. Svensk titel: Genus regimer, familjepolitik och attityder till kvinnors förvärvsarbete: en jämförelse av Tyskland, Italien och Sverige.

Disputationen äger rum kl 10.15 i Humanisthuset, hörsal E.
Fakultetsopponent är universitetslektor Vicki Johansson, Förvaltningshögsskolan, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
Eva Sundström är uppvuxen i Skälby, Järfälla och bosatt i Umeå sedan 1983.

Eva Sundström nås på:
Tel: 090 786 58 99 (arb)
Tel: 090 19 44 92 (hem)
E-post: eva.sundstrom@soc.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera