Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 januari 2003

Asiatiska diset påverkar klimatet och atmosfäriska miljön

Föroreningar över Asien påverkar ett större område än man tidigare anat. Michael Norman beskriver i sin doktorsavhand-ling, som han nyligen lagt fram vid Meteorologiska institutio-nen, Stockholms universitet, resultat från en mätkampanj över Indiska oceanen. Resultaten visar på 40 gånger högre halter av föroreningar i den smutsiga luften jämfört med den rena. Hur höga är då föroreningshalterna över land?

Genom mänskliga aktiviteter såsom förbränning av olja och kol ökar halterna av partiklar i atmosfären. Dessa partiklar absorberar och spri-der solljuset och på så sätt minskar solens förmåga att värma Jorden. Partiklarna påverkar inte bara klimatet utan även många människors hälsa i områden med stora utsläpp som t.ex. Indien.

Underökningar av partikelhalter över Indiska oceanen gjordes inom mätkampanjen INDOEX (The Indien Ocean Experiment 1999) där en av initiativtagarna är Nobelpristagaren Paul Crutzen. Förorenad luft från Asien (och framförallt Indien) transporteras ut över havet med vinter-monsunvindar under januari-april. Resultaten visar på 40 gånger högre halter av föroreningar i den smutsiga luften jämfört med den rena och då är mätningarna gjorda över havet med 1000 km till närmsta kust. Föroreningshalterna över land i Indien och Kina är hittills dåligt kända.

Frågan är nu hur dessa höga föroreningshalter påverkar inte bara kli-matet utan även jordbruk och hälsan för människorna i de tättbefolkade områdena i södra Asien. Detta ska mätas genom en internationell studie, ABC (Asian Brown Cloud), över hela regionen.


Doktorsavhandlingens titel: Chemical Characteristics of Atmospheric Aerosols: The influence of Natural and Man-Made Sources and Sinks

Michael Norman kan nås på telefon 08-16 43 50, Meteorologiska insti-tutionen, mobil 073-9840338, Stockholms universitet, 106 91, Stock-holm, e-post michael.norman@misu.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera