Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2003

Strokedrabbades anhöriga måste få mer stöd och information

Fyra månader efter en partners stroke upplever nära hälften av makar/makor att deras tillfredställelse med livet är lägre än före partnerns sjukdom. I en studie vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet följdesåttiotre makar/sammanboende till personer under 75 år som drabbats av stroke.

Studien visade att ett insjuknande i stroke innebar en psykologisk påfrestning för den närmaste anhörige även i de fall då symtombilden var mild hos den drabbade. Stroke (blodpropp eller blödning i hjärnans kärl)är en av våra vanligaste folksjukdomar och en stor andel av dem som
drabbas blir i någon form beroende av stöd från sina anhöriga i det dagliga livet.

Makarnas individuella upplevelse av sjukdomen, personliga konsekvenser i det dagliga livet och känslan av sammanhang i livet stod i relation till deras psykologiska välbefinnande den första tiden efter partnerns
insjuknande. Fyra månader efter partnerns insjuknande hade makarnas psykologiska välbefinnande ökat jämfört med den första tiden efter insjuknande, men nära hälften av dem bedömde att deras tillfredsställelse med livet var lägre än före partnerns insjuknande.

Stroke kan medföra en mycket varierande symtombild. Olika symtom hos den drabbade kan ha påverkan på olika delar av makens/makans dagliga liv, vilket kan ha betydelse för det stöd familjerna är i behov av. Under den strokedrabbades sjukhusvistelse var framför allt de motoriska
funktionsnedsättningarna hos partnern den största källan till oro hos makarna, medan betydelsen av själsliga och intellektuella funktionsnedsättningar blev mer påtagliga i det dagliga livet efter utskrivningen. Ett år efter partnerns insjuknande rapporterade makar till strokedrabbade med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller med uttalad trötthet, irritabilitet och emotionell instabilitet, oftare en lägre tillfredsställelse med nära sociala relationer än de övriga deltagarna.

Studien visar på vikten av individualiserad information, rådgivning och stöd. Tidig information till de anhöriga om “dolda” intellektuella och känslomässiga konsekvenser av stroke kan förhoppningsvis underlätta för dem att möta dessa konsekvenser i det dagliga livet. Uppföljande stöd
och rådgivning efter utskrivningen är också angeläget.

Leg arbetsterapeut Gunilla Forsberg-Wärleby, Tel: 031-342 32 75, fax 031- 342 32 68, e-post
gunilla.forsberg.warleby@neuro.gu.se


Huvudhandledare: Professor Christian Blomstrand, e-post
Christian.Blomstrand@neuro.gu.se
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Stroke Research Group
Avhandlingens titel: Spouses of stroke patients. Psychological. Well-Being and Life Satisfaction
Avhandlingen är försvarad

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera