Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2003

Astma och hjärntumörer vanligare hos massabruksarbetare

Irriterande gaser från pappersmassatillverkning kan ge de anställda vid industrierna astma. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin som också konstaterat att det finns en ökad förekomst av asbestrelaterad cancer och hjärntumörer bland arbetare i massaindustrin.

Detta är den första kontrollerade studien som visar att irriterande gaser ger ett ökat nyinsjuknande i astma. Frågan om upprepade höga exponeringar för irriterande gaser ger ett ökat insjuknande i astma har debatterats länge. Många fallbeskrivningar och studier har visat att
arbetare som är exponerade för irriterande gaser har en ökad förekomst av luftvägssymtom. Denna studie är den pusselbit i forskningen som fattades.

Arbetare vid pappersmassabruk, särskilt blekeriarbetare är exponerade för exempelvis klordioxid och svaveldioxid. Förekomsten av nyinsjuknande i astma under blekeriarbetares anställningstid undersöktes och jämfördes med den hos pappersarbetare. Den befanns vara fem gånger så hög hos
blekeriarbetarna, särskilt hos dem som varit utsatta för upprepade höga nivåer av irriterande gaser. Sådan exponering ska inte få förekomma, förebyggande underhåll och rutiner för att förebygga och hantera tillbud
måste vara goda.


Två fall-kontrollundersökningar av dödligheten i församlingarna kring tre sulfitbruk respektive fyra sulfatbruk genomfördes. Sulfatarbetarna hade fler döda än förväntat i lungcancer och lungsäckscancer, troligen
orsakat av asbest. Såväl sulfit- som sulfatarbetare hade en ökad förekomst av död i hjärntumör. Därför gjordes en
Cancermiljöregisterstudie av insjuknande i gliom (den vanligaste och allvarligaste hjärntumörformen) för åren 1971-1990.


Olika yrken inom massa- och pappersindustrin jämfördes med Sveriges hela arbetande befolkning. Insjuknande i gliom var vanligare än förväntat bland processarbetare vid massabruk men inte vid pappersbruk. Det fanns också en ökad förekomst av gliom bland underhållsarbetare vid både massa- och pappersbruk. Det finns få kända riskfaktorer för hjärntumör.
Med kännedom om arbetsmiljön och efter den litterturgenomgång som genomförts har ingen trolig orsak kunnat urskiljas. Arbetsmiljön har förändrats och en uppföljning för att se om det fortfarande finns en
ökad förekomst bör göras.

Specialistläkare Eva Andersson, tel 031-343 81 94, fax 031-40 97 28, eva.andersson@ymk.gu.se

Handledare: Docent Kjell Torén, tel 031-343 81 72 och Ralph Nilsson tel 031-343 81 99
Avhandling för medicins doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för yrkesmedicin.
Avhandlingens titel: Asthma and cancer among pulp and paper mill workers. Avhandlingen har försvarats.

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera