Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 januari 2003

Pengar, mening och makt

Doktorsavhandling i freds- och utvecklingsforskning av Erik Andersson

Att handla med varandra, att interagera ekonomiskt, är att kommunicera. Denna kommunikation är mättad med mening. Så som skrift är en teknologi för att kommunicera språklig mening över avstånd i tid och rum, på samma sätt är pengar en teknologi för att kommunicera framarbetad mening över avstånd i tid och rum. Om vi använder detta perspektiv för att beskriva globaliseringsprocessen, och framför allt den globala finansmarknaden, ser vi att dessa samhälleliga förändringsmotorer påverkar oss och våra livsvärldar på ett mycket djupare sätt än vad är synligt inom gängse perspektiv. Den institutionella förändring som dessa driver har djupgående moraliska och ontologiska konsekvenser. Det behövs en demokratisk debatt om huruvida vi skall förstå samhället och oss själva så som globaliseringens “ekonomistiska diskurs” beskriver oss. Men den demokratiska processen försvåras av att den globala finansmarknadens disciplinerande ekonomiska dynamik lägger fast och normaliserar en moraliskt och ontologiskt snäv förståelse av samhället och individen.
Avhandlingens teoretiska experiment består i konstruerandet av ett perspektiv vilket används för att titta på den globala finansmarknaden. Detta perspektiv konstrueras medelst tre olika delar. Den första delen är en teori om makt, människor och kunskap som konstrueras med hjälp av den franske fenomenologen Maurice Merleau-Ponty, vars filosofi föregriper många av de “postiga” teorier som varit så betydelsefulla för samhällsvetenskapen under de senaste decennierna. Det är framför allt Pontys syn på människan som en enhetlig varelse (alltså inte delad i själ och kropp) som är viktig för avhandlingen. Denna människosyn kombineras med en syn på samhället som socialt konstruerat och genomsyrat av diskursiva (ekonomiska/politiska) maktmönster. Dessa maktmönster är inte permanenta, utan samhället omformas fortlöpande, och den övergripande diskurs som karaktäriserar en viss period institutionaliseras aldrig definitivt.
Den andra delen består i en kort historik över den globala finansmarknadens framväxt, och en liten dekonstruktion av den “ekonomistiska diskursen”. Denna dekonstruktion består i en diskussion av några centrala grundvalar för den moderna ekonomiska vetenskapen (f.a. jämviktsteori) och den “ekonomistiska diskursen” utkristalliseras som en matematiserad variant på den nyttoetik som radikala liberaler (t.ex. Bentham) formulerade under 1800-talet, kombinerat med ett klassiskt samhällsveten-skapsideal. Den ekonomistiska diskursen består alltså i den normalitet som befästs när politik och social samverkan tvingas in i en institutionell ordning som skall vara förenlig med neoklassiska ekonomiska grundantaganden.
Den tredje delen är en applikation av Pontys syn på människan och social samverkan, på pengar och ekonomisk interaktion. Pengar blir i denna del en teknologi för kommunikation av den mening som människor skapar i sitt arbete. Lika mycket som de är värde är pengar alltså meningsöverförande, ungefär som bokstäver. Detta gäller även i dagens samhälle.
Den ekonomistiska diskursen gör alltså att den globala finansmarknadens makt utövas inom en institutionell ordning som i sin tur gör att de mäktiga inte kan se den makt de själva utövar. Politisk debatt och kontroll behövs både för att demokratisera denna makt, och för att möjliggöra en (om-) förhandling av den fortlöpande samhälleliga omkonstruktion som globaliseringsprocessen innebär.

Avhandlingens titel: Money, meaning, power. Global financial markets and dexterous communication
Avhandlingsförfattare: Erik Andersson, tel.031-773 4678
e-post: e.andersson@padrigu.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Associate professor Spike Peterson, University of Arizona
Tid och plats för disputation: Fredagen den 31 januari 2003, kl. 13.15, institutionen för freds- och utvecklingsforskning, Brogatan 4, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera