Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2002

Miljövänlig blekning av pappersmassa studerad

Väteperoxid är ett oxidationsmedel som under den senaste tioårsperioden fått en allt större betydelse vid blekning av pappersmassa. Fördelen jämfört med det tidigare använda blekmedlet klorgas är att det inte bildas några miljöskadliga restprodukter vid blekningen, men en nackdel är att en något lägre grad av blekning erhålls.

Graden av blekning kan dock ökas avsevärt genom tillsats av molybdatjoner. Dessa tros fungera som en katalysator i blekprocessen genom att bilda föreningar med väteperoxid, så kallade peroxomolybdater, som är mer reaktiva mot de organiska föreningar, ligninföreningar, som gulfärgar pappersmassa. Man har även funnit att olika joner i pappersmassan, exempelvis fosfater, verkar kunna påverka de katalytiska egenskaperna hos dessa föreningar.

Syftet med denna avhandling har främst varit att karakterisera olika vattenlösliga peroxomolybdater med avseende på deras stabilitet, dynamik och struktur. Studierna visar bland annat att peroxomolybdater med två peroxogrupper bundna till en molybdatjon är dominanta under förhållanden liknande dem i blekprocessen. Fosfatjoner, liksom sulfatjoner och kloridjoner, har visat sig kunna binda till dessa diperoxomolybdater, men de föreningar som bildas härur finns endast i små mängder i blekprocessen. Reaktioner med olika ligninmodeller tyder på att diperoxomolybdater fungerar som relativt milda blekmedel, genom att endast kunna oxidera vissa delar av ligninstrukturen.

Onsdagen den 18:e December försvarar Fabian Taube, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Characterization of aqueous peroxomolybdates with catalytic applicability. Svensk titel: Karakterisering av vattenlösliga peroxomolybdater med katalytisk tillämpbarhet.
Disputationen äger rum kl. 09:00 i KBC-huset, hörsal KB3A9. Fakultetsopponent är Professor Kip Powell, Chemistry Department, University of Canterbury, P.B. 4800, Christchurch, Nya Zeeland.

Kontaktinformation
Fabian Taube nås på:
Tel: 090-786 96 35.
E-post: fabian.taube@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera