Tema

Ett hudmelanoms placering är av betydelse för prognosen

Malignt melanom, hudcancer, är vanligare på de delar av kroppen som utsätts för mest solljus. Skillnader finns dock mellan dessa områden och det anses bero på hur man solar.

Malignt melanom är den tumörform som ökat mest i länder med vit befolkning över de senaste decennierna. Studier har visat att upp till 90% av tumörerna uppkommer pga solexposition. I princip utsätts huden för två typer av solexposition; kronisk bestrålning, som i ansiktet samt mer tillfällig, ofta brännande, bestrålning på områden som inte dagligen utsätts för solljus.

Läkare Peter Gillgren beskriver i sin avhandling hur lokalisationen av primära hudmelanom kan relateras till tumörens egenskaper och också är av betydelse för patientens prognos. Den databas för melanom som finns i Stockholm-Gotland har använts i analyserna. Registreringen av cancer anses som närmast komplett i Sverige (populationsbaserad registrering) och detta anses mycket viktigt när studier av detta slag utförs.

Resultaten visar att andelen av malignt melanom var drygt tre gånger högre i ansiktet jämfört med hudområden utanför huvud-halsregionen, men också att patienter med malignt melanom inom huvud-halsområdet var i genomsnitt 12 år äldre jämfört med patienter med melanom på övriga kroppen (66 vs. 54 år). Naturlig solbränna har i studier visat sig ha en viss skyddande effekt. Hypotetiskt kan detta leda till att högre doser av total UV-strålning krävs för att melanom i ansiktet skall utvecklas, vilket kan förklara skillnaderna i diagnosålder.

Den melanomspecifika 10-årsöverlevnaden i huvud-halsregionen för män och kvinnor var 68% respektive 87%. Tidigare, icke populationsbaserade studier har redovisat en betydligt sämre prognos.
– Vi tror att det finns en snedregistrering mot fall med allvarligare melanom i dessa studier. Vår studie visar på det angelägna med att använda populationsbaserade patientmaterial, säger Peter Gillgren.

Vid analys av prognos för huvud-hals melanom i relation till tumörens egenskaper och övriga patientdata sågs att endast tumörens tjocklek har betydelse för överlevnaden. Vidare föreföll storleken av den marginal med vilken tumören opererades bort inte ha betydelse för prognosen.

Det är känt att patienter som redan insjuknat i malignt melanom har en ökad risk att utveckla ett nytt melanom. De aktuella studierna visar att den andra tumören ofta uppkommer inom samma hudområde som den första. Detta anses vara av stor betydelse för att skräddarsy uppföljningsrutiner för denna typ av patienter.

Vidare redovisas analyser av prognosen hos melanompatienter kopplat till hudytor. I denna analys delades hela huden in i 24 områden. För första gången visades då att patienter med melanom på nedre delen av ryggen har sämst prognos.


Avhandlingens titel:
Body site of cutaneous malignant melanoma: Primary tumor location in relation to phenotypic and prognostic factors

Författare:
Peter Gillgren, Institution Södersjukhuset, Karolinska Institutet,
tel 08-616 2384, mobil 070 484 1085 eller mail peter.gillgren@sos.sll.se

Disputation:
Fredag 29 november 2002, kl. 9.00, Aulan, Plan 6, Södersjukhuset, Stockholm.

Ett hudmelanoms placering är av betydelse för prognosen

 lästid ~ 2 min