Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 oktober 2002

Ambivalenta upplevelser och mångtydiga berättelser om barnafödande.

Numera kan förlossningsberättelser höras och läsas på många platser och vid många tillfällen. Berättar man mer om barnafödande nu än för femtio år sedan? Eller är det bara sammanhangen som ändrats? Vad handlar alla dessa berättelser om? Är det lyckliga, ledsna, skrämmande eller skojiga berättelser? Vem är det som berättar och vems erfarenheter är det som skildras?

Sådana frågor bildar bakgrund för Susanne Nylund Skogs doktorsavhandling i etnologi vid Stockholms universitet. Den handlar om förlossningsberättelser, om hur och vad människor berättar om barnafödande. Här analyseras berättelser som skrivits på 1950- och 60-talen, historier som en barnmorska berättat på en föräldrakurs samt nyblivna mammors muntliga skildringar från 1990-talet. Även skildringar av barnafödande i exempelvis dagspress, film och Internet diskuteras. Hur skildras barnafödande i dessa olika sammanhang? Vilka uppfattningar om kvinnlighet och sexualitet kommer till uttryck i berättelserna? Vad framställs som betydelsefullt och vad förbigås med tystnad?

Analyserna leder också till frågor av existentiell och teoretisk art rörande relationerna mellan berättelser och erfarenheter och mellan form, innehåll och mening. Hur går det till när människor gestaltar centrala livserfarenheter i muntliga och skriftliga framställningar? Vilken betydelse har framställningsformen för de budskap som förmedlas?

I majoriteten av de skildringar som undersökts framställs barnafödande som en betydelsefull och omvälvande erfarenhet. I sina historier undersöker berättarna komplicerade politiska ämnen, som till exempel relationen mellan kvinnlighet och sexualitet, eller mellan jämlikhet och könsskillnad. Men det är inte alla sorters upplevelser som blir berättelser. Susanne Nylund Skog resonerar kring möjliga förklaringar till varför det är så. Trots det omfattande förlossningsberättandet på 1990-talet skildrades således bara vissa sorters händelser och erfarenheter. Andra osynliggjordes, inte minst berättelser där rådande föreställningar om kvinnlighet ifrågasattes. Det framgår att sådana föreställningar ofta är intimt sammanbundna med uppfattningar om sexualitet och barnafödande. Detta riktar i sin tur uppmärksamheten mot relationen mellan vad som kallats “naturligt” och “medicinskt” födande. I en cirkelrörelse återspeglas denna ambivalens i de former av kvinnlighet som kommer till uttryck i förlossningsberättelserna.

Doktorsavhandlingens titel: Ambivalenta upplevelser och mångtydiga berättelser. En etnologisk studie av barnafödande.

Disputationen äger rum fredag 1 november kl 10.00 i hörsal 4, hus B, Södra huset i Frescati,

Susanne Nylund Skog kan nås på telefon 08-674 7908, 560 246 27, eller via e-post sun.skog@etnologi.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera