Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 oktober 2002

Rökning ökar risken för sjukskrivning

Den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige är för luftvägssjukdom. En forskningsstudie från Karolinska Institutet visar att astma är den bakomliggande orsaken till luftvägsbesvär i avsevärt fler fall än vad som diagnostiseras. Studier visar också att rökning är en avgörande faktor vid sjukskrivningar för luftvägsbesvär, oberoende av bakomliggande orsaker och behandling.

Sjukperioder med luftvägsbesvär är vanligtvis korta men kan indikera bakomliggande behandlingsbara sjukdomar, såsom astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Att studera stora sjukskrivningsmaterial för att kartlägga orsakerna till sjukfrånvaro, är speciellt viktigt nu när kostnaderna för sjukfrånvaro har ökat kraftigt i Sverige.

Läkare Lennart Nathells avhandling tar upp olika aspekter kring sjukskrivning för luftvägssjukdom. Försäkringsbolaget AFAs unika sjukskrivningsdatabas, som gör det möjligt att studera sjukfrånvaro i relation till bland annat diagnos och yrkesgrupp, har använts. AFA ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Studierna indikerar att astma är en underrapporterad diagnos. Förekomsten av astma beräknades vara 27 procent när ett frågeformulär besvarades av personer sjukskrivna för luftvägsbesvär, medan 43 procent av patienterna fick diagnosen astma när en mer omfattande undersökning gjordes. På basis av dessa resultat rekommenderas att patienter som varit sjukskrivna mer än 14 dagar med luftvägssymptom undersöks för astma. Rökning syntes öka besvären hos patienter med relativt mild astma, och ledde till sjukskrivningsperioder av samma längd som för patienter med svår astma.

Ett omfattande internatbaserat rehabiliteringsprogram utvärderades efter tre år. Rehabiliteringsprogrammet hade störst effekt bland de personer som hade en tidigare känd astmasjukdom och som inte rökte. Vid uppföljning tre år efter programmets start hade den grupp som genomgått rehabilitering totalt 63 sjukskrivningsdagar jämfört med 361 dagar i kontrollgruppen. Rehabiliteringsstudien visade dock inga skillnader i resultat bland de rökare som genomgått rehabilitering jämfört med de rökare som inte genomgått rehabilitering. Detta indikerar att rökning är en avgörande faktor vid sjukskrivningar för luftvägsbesvär, oberoende av bakomliggande orsaker och behandling.

Analyserna visade också att yrket har stor betydelse för sjukskrivningar med luftvägsdiagnos. Lantarbetare, industriarbetare, livsmedelsarbetare och målare är alla grupper som löper hög risk att bli sjukskrivna i mer än 90 dagar till följd av luftvägssymtom.

Fetma är betydligt vanligare hos personer med astma. I sjukskrivningsmaterialet, som användes i studierna, hade 21 procent av astmatikerna fetma jämfört med 14 procent hos de med nacke-ryggbesvär. Motsvarande siffra i ett matchat svenskt normalmaterial är drygt 6 procent. Orsaker till detta kan vara att fetma lättare utlöser astmabesvär eller att personer med astma lättare blir feta. Såväl astma som fetma kan också ha någon hittills okänd gemensam orsak, exempelvis hormonell eller genetisk, eftersom sambandet är starkare hos kvinnor än hos män.

Avhandlingens titel:
Some determinants of sick leave for respiratory disease

Disputation:
Fredag 11 oktober 2002, kl. 9.00, hörsalen, AFA, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm.

För mer information kontakta:
Lennart Nathell, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet,
tel 0647-61 8023.
Agneta Östberg Forsell, AFA, tel 08-696 4613.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera