Tema

Det permanentade provisorietStudie av verksamheter i ett nedgånget industriområde

I en doktorsavhandling på Chalmers berättar Gabriella Olshammar om det permanentade provisorium som uppstått i ett aldrig färdigbyggt och nu nedgånget industriområde, Gustaf Dalénsområdet, i Göteborg. Diverse verksamheter har kommit att använda befintlig bebyggelse i väntan på beslut om vad fastigheterna och om-rådet som helhet skall användas till. I det tidsmellanrum som där-med uppstått har den provisoriska användningen med osäkra verk-samhetsförhållanden paradoxalt nog kommit att permanentas.

I försöket att förstå Gustaf Dalénsområdet som stadsmiljö berättar Olshammar i avhandlingen om dess nuvarande bebyggelse- och verksamhetsstruktur, dess historiska och formella förutsättningar samt om initiativ till att förändra området till någonting annat. Ur denna genomgång växer begreppet permanentat provisorium fram vilket gör det möjligt att för-stå Gustaf Dalénsområdet lika mycket som ett fenomen som en stadsmiljö.

I en jämförande studie av andra typer av återanvända industriområden, och via teoretisk genomlysning, fördjupas sedan förståelsen av Gustaf Dalénsområdet som ett fall av permanentat provisorium. Begreppet permanentat provisorium symboliserar i förlängningen ett fenomen där livfulla och kreativa verksamhetsmiljöer vuxit fram till trots men också tack vare hot om rivning och förflyttning. Det handlar om sociala, ekonomiska och estetiska kvaliteter som inte lyckas vinna formellt erkännande utan accepteras i akt av sin tillfälliga karaktär.

Avhandlingen ”Det permanentade provisoriet – ett återanvänt industriområde i väntan på rivning eller erkännande” försvarades vid en offentlig disputation på Chalmers den 20 september.

Kontaktinformation
Mer information:
Gabriella Olshammar, Stadsbyggnad, Arkitektur, Chalmers, tel:031-772 2489. e-post: gabriel@arch.chalmers.se

Det permanentade provisorietStudie av verksamheter i ett nedgånget industriområde

 lästid ~ 1 min