Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2002

Studenters syn på studieframgång

Det övergripande syftet med Ewa Anderssons och Tomas Grysells doktorsavhandling är att problematisera studieframgång i högre studier. Studien visar att studenterna definierar studieframgång på ett annat sätt än man tidigre trott.

Andersson och Grysell har undersökt, beskrivit och analyserat hur studenter vid fem utbildningar – teknisk fysik, sociala linjen, läkarlinjen, ekonomlinjen och ämneslärarlinjen med inriktning mot språk – ser på innebörden av studieframgång. De redovisade resultaten ger en bild av att de studerandes syn på studieframgång markant avviker från den definition som varit vanligt förekommande i det svenska reformarbetet kring högskolan och inom forskning på området – att studieframgång varit liktydigt med att få bra betyg och att klara studierna på utsatt tid.

De studerande på de fem utbildningarna tenderar vidare att betrakta studieframgång på delvis skilda sätt. Vid en jämförelse mellan de fem utbildningarna är exempelvis synen på studieframgång bland studenterna på teknisk fysik och ekonomlinjen mer inriktad mot prestationsaspekter, i termer av betyg och uppnådda poäng än de övriga studerande. De läkarstuderande liksom de lärarstuderande tenderar i högre grad än de övriga studenterna att relatera innebörden av studieframgång till framtids-/yrkesaspekter. Att studieframgång är relaterat till personlig utveckling är en uppfattning som endast förekommer bland de studerande på sociala linjen. Resultaten tyder även på skillnader mellan kvinnors och mäns uppfattningar, där kvinnorna tenderar att se studieframgång i ett vidare perspektiv.

Resultaten diskuteras i termer av studenters skiftande bakgrund och vägar till utbildningen, till skiftande utbildningsmiljöer och till de olika yrkes- och framtidsutsikter som är kopplade till respektive utbildning.

Ewa Andersson är uppvuxen i Luleå och Tomas Grysell i Umeå

Kontaktinformation
Ewa Andersson nås på:
Tel (arb.) 090-786 76 06
Mobil: 070-175 50 32
E-mail: ewa.andersson@edmeas.umu.se

Tomas Grysell:
Tel (arb.) 090-786 61 19
Mobil 070-620 79 04
E-mail: tomas.grysell@pedag.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera