Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2002

Nya metoder för uppskattning av areor

Det finns alltid en viss osäkerhet när man ska fastställa areor. Anna Persson, institutionen för matematisk statistik, Umeå universitet har i sin avhandling utvecklat och jämfört olika statistiska metoder för att korrigera uppmätta koordinatmätningar.

Redan i det forna Egypten, 3000 år före Kristus, fanns behov av att uppskatta storleken på markområden. När Nilen svämmade över försvann gränsmarkeringar och det uppstod dispyter om vem som ägde vilken mark och vem som skulle betala skatt till vem. Lantmäteri blev nödvändigt, och metoder för att uppskatta areor började utarbetas. Geometri är den matematiska läran om rummet, och hur nära geometri och lantmätning ligger varandra kan förstås av att ordet geometri kommer från grekiskans geo “jord” och metria “att mäta”.

Traditionellt uppskattade lantmätaren ett områdes area genom att gå runt det intressanta området och mäta bäring, kompassriktning, och avstånd mellan hörnpunkter. Än idag måste mätningar ofta göras ute i naturen, men numera finns moderna, tekniskt avancerade verktyg att tillgå, som till exempel GPS, Global Positioning System. GPS är ett satellitbaserat positionsbestämningssystem som utvecklats och drivs av den amerikanska försvarsmakten. Med hjälp av en GPS-mottagare kan vem som helst få reda på sin position, sina geografiska koordinater, med ganska stor noggrannhet.

Oavsett hur vi mäter vår position kommer vi dock alltid ha en viss osäkerhet i vår mätning. Denna osäkerhet kan påverka vår slutliga uppskattning av arean. I sin avhandling “Fitting Polygons to Coordinate Data” har Anna Persson utvecklat och jämfört olika statistiska metoder för att korrigera uppmätta koordinatmätningar. Både traditionella minsta kvadratmetoder och mer moderna, datorintensiva metoder som EM-algoritmen och Monte Carlo-simulering har använts. Anna Persson visar att osäkerheten i uppskattningen av area minskar då koordinatmätningarna korrigeras innan arean uppskattas.

Anna Persson är uppvuxen i Forsa utanför Hudiksvall. Hon är nu bosatt i Umeå.


Fredagen den 20 september försvarar Anna Persson, matematisk statistik, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln “Fitting Polygons to Coordinate Data”.
Svensk titel: Anpassning av polygoner till koordinatdata.
Disputationen äger rum kl 9.00 i MIT-huset, hörsal MA121. Fakultetsopponent är Docent Lennart Norell, institutionen för biometri och informatik, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige.

Kontaktinformation
Anna Persson nås på:
Tel: 090-786 99 17
E-post: anna@matstat.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera