Artikel från Göteborgs universitet
12 september 2002

Skatt eller socialavgift – är skillnaden av betydelse?

Utvecklingen av den europeiska integrationen leder till en allt större påverkan på nationella rättssystem. Detta gäller även medlemsstaternas socialförsäkrings- och skattesystem, trots att EU inte tilldelats direkta beslutskompetenser på dessa områden.

I doktorsavhandlingen “Fri rörlighet och finansiering av social trygghet”, som presenteras på Handelshögskolan i Göteborg den 13 september, kommer Thomas Erhag till en paradoxal slutsats: I syfte att säkerställa den nationella lagstiftarens handlingsutrymme inom socialförsäkrings- och skatteområdena krävs ett gemensamt agerande på EU-nivå.

I avhandlingen analyseras finansieringen av socialförsäkringarna ur ett EG-rättsligt perspektiv. Studien visar på en krånglig avgifts- och skattesituation för personer som bedriver gränsöverskridande verksamhet. Befintliga internationella system för uttag av skatter och socialavgifter är dåligt samordnade och kan inte anses lösa uppgiften att säkerställa en fri rörlighet för personer.

Uttag av avgifter till social trygghet och inkomstskatter sker enligt olika principer, samtidigt som balansen mellan inkomster från socialavgifter och skatter varierar mellan de olika medlemsstaterna. Det som benämns avgift i ett land motsvaras ibland av en skatt i ett annat land. Dessutom har utvecklingen beträffande socialförsäkringarnas finansiering sprungit ifrån den EG-rättsliga lagstiftningen som är uppbyggd från utgångspunkten att det finns ett samband mellan finansiering och förmån. Alternativa finansieringsformer och framför allt skattefinansiering av social trygghet blir allt vanligare. Då EG-rättsliga förändringar svårligen låter sig göras krävs en anpassning av nationell rätt till det rådande systemet. Avhandlingen påvisar också att EG-rätten allt mer inverkar på utformningen av nationell rätt också inom områden som förbehållits medlemsstaterna. Slutsatsen är en paradox – för att säkerställa den nationella lagstiftarens handlingsutrymme inom socialförsäkrings- och skatteområdena krävs ett gemensamt agerande på EU-nivå.

Tid för disputation: fredag 13 september 2002 kl 10
Plats: SEB-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Thomas Erhag
Avhandlingens titel: “Fri rörlighet och finansiering av social trygghet. En rättslig studie av EG-rättens inverkan på medlemsstaternas uttag av avgifter för finansiering av social trygghet.”

Välkommen!

För ytterligare information, kontakta Thomas Erhag, tel 031-773 5189, e-post thomas.erhag@law.gu.se

Kontaktinformation
Maria Norrström
Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Rektors kansli
Box 600, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247
Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera